Dostawy warzyw i owoców świeżych do Szkoły Policji w Pile

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców świeżych do Szkoły Policji w Pile
w asortymencie w orientacyjnej ilości: 34 420 kg.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 03220000-9.
3. Szczegółowy wykaz i opis asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz szacowana ilość zamawianych produktów została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznik ten stanowi jednocześnie Formularz cenowy, który stanowić będzie część oferty.
4. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Podane w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ ilości są szacunkowe
i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu produktów w tych ilościach.
6. W nawiązaniu do art. 144 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50 % wynagrodzenia brutto, niezależnie od możliwości zmiany umowy wskazanej w § 7 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ (zmiany umowy związane z COVID-19). Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu towaru w tych ilościach.
7. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu dopuszczonymi do przewozu żywności.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy.
10. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
11. W dniu pierwszej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć informację dotyczącą alergenów zawartych w produktach objętych zamówieniem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Pl. Staszica 7
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Płody rolne

» Dane nabywcy

Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się