Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaśliska

» Opis zapytania

Część I - Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadu: 20 03 01) z terenu Gminy Jaśliska do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Krośnie o szacunkowej łącznej masie ok 130 Mg w ciągu roku - odbiór jeden raz w miesiącu
(w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień) i dwa razy w miesiącu ( w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik) oraz odbiór i transport odpadów cmentarnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie (kod odpadu: 20 02 03 – kontener KP -7) – ok. 9,0 Mg ok 10 razy w ciągu roku.
Część II - Odbiór i transport odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Jaśliska oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z odbiorem transportem z PSZOK pozostałych selektywnie zebranych odpadów zgodnie z formularzem cenowym w ilości jaką wytworzą mieszkańcy ,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 t. j) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 t. j), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017, poz. 19) oraz transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie. Dotyczy odpadów komunalnych o kodach: 15 01 01, 15 01 07, 15 01 06 (szacunkowa łączna masa ok. 90 Mg ). Pozostałe odpady Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.
Część III – Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Jaśliska oraz odpadów pochodzących z rozbiórki z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o łącznej masie około 15,0 Mg odbiór dwa razy w roku po ustaleniu harmonogramu odbioru odpadów z wykonawcą.
Część IV – Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu Gminy Jaśliska oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o łącznej masie około 5,0 Mg - odbiór dwa razy w roku po ustaleniu harmonogramu odbioru odpadów z wykonawcą.
Część V – Odbiór i zagospodarowanie zużytych opon z terenu Gminy Jaśliska oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o łącznej masie około 8,0 Mg – odbiór dwa razy w roku po ustaleniu harmonogramu odbioru odpadów z wykonawcą.
Podane ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Jaśliska
w okresie trwania zamówienia są liczbą szacunkową, przy czym zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jaśliska 171
Jaśliska 38-485
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Jaśliska
Jaśliska 171
Jaśliska 38-485
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się