Zakup oleju opałowego lekkiego (L1)

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1. Zakup oleju opałowego lekkiego;
3.1.2. Dostarczanie zakupionego oleju opałowego lekkiego do następujących lokalizacji w szacunkowych ilościach:
3.1.2.1. Szkoła Podstawowa w Czarnem – do 23000 l
3.1.2.2. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach – do 22000 l
3.1.2.3. ZPO w Wielgiem – do 26000 l
3.1.2.4. Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie - do 5000 l
3.1.2.5. Budynek administracyjno – biurowy – do 15000 l
3.1.2.6. Świetlica Witkowo – do 1000 l
3.1.2.7. Świetlica Oleszno - do 1500 l
3.1.2.8. Świetlica Bętlewo – do 1300 l
3.1.2.9. Świetlica Złowody – do 1300 l
3.1.2.10. Świetlica Suszewo - do 1600 l
3.1.2.11. Świetlica Zakrzewo – do 1600 l
3.1.2.12. Świetlica Czarne – do 2200 l
3.1.2.13. CKOR w Suradówku – do 2200 l
3.1.2.14. CKOR w Płonczynie - do 2000 l
3.2. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w:
3.2.1. Normie PN-C-96024:2011, „Przetwory naftowe – Oleje opałowe”, Wymaganie: L1;
3.2.2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji
i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 r. poz. 2008).

Wartości wskazane powyżej zostały ustalone na podstawie zapotrzebowania jakie wystąpiło w roku poprzednim i służą wyłącznie do ustalenia przez Wykonawców cen ofert.
3.3. Ilość oleju opałowego, jaka zostanie faktycznie zakupiona, będzie zależała od potrzeb grzewczych Zamawiającego, zależnych od temperatury powietrza, zmian technologicznych lub zmian organizacyjnych Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zakupienia mniejszych ilości innych niż podane w pkt. 3.3 SIWZ.
3.4. Do realizacji dostaw oleju opałowego winny być wykorzystywane cysterny:
3.4.1. z wyposażeniem umożliwiającym bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników w wymienionych powyżej budynkach;
3.4.2. wyposażone w instalacje pomiarowe, posiadające aktualne świadectwa legalizacji;
3.4.3. dopuszczone do przewozu materiałów niebezpiecznych, posiadające aktualne świadectwo (ADR) dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych,
3.5. Ograniczenia gabarytowe cystern:
3.5.1. Wskazane lokalizacje – bez ograniczeń.
3.6. Zakupiony olej opałowy lekki będzie przeznaczony do celów opałowych.
3.7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy – załącznik U do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Starowiejska 8
Wielgie 87-603
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8
Wielgie 87-603
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się