Zakup i sukcesywna dostawa trumien i krzyży do pochówku zmarłych z podziałem na 2 części

» Opis zapytania

Zakup i sukcesywna dostawa trumien i krzyży do pochówku zmarłych z podziałem na 2 części. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa trumien i krzyży do pochówku zmarłych z podziałem na 2 części: Część 1 - „Trumny i krzyże”, Część 2 - „Trumny ekskluzywne”. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ - ,,Charakterystyka przedmiotu zamówienia”. Zamawiający informuje, że przy dostawie asortymentu będącego przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to, że podane ilości w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 3 do SIWZ są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcje realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowane minimalne ilości, które zostaną odebrane określa kolumna 4.
UWAGA: Wykonawca składając ofertę obowiązany jest przedłożyć próbki trumien, na podstawie których Zamawiający przeprowadzi ocenę i przyzna punktację w kryterium ,,Jakość i estetyka”.
Rodzaj próbki: Część 1: – jedna kompletna trumna rodzaj: Trumna tradycyjna z litego drzewa dębowego - Symbol 30.021 („III. Charakterystyka poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia”, Część I - „Trumny i krzyże”, pkt „1. Trumny z litego drewna”, ppkt 1.1 – Załącznika nr 1 „Charakterystyka przedmiotu zamówienia”) - krzyż duży - symbol 32.01 („III. Charakterystyka poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia”, Część I - „Trumny i krzyże”, pkt „6. Krzyże i paliki drewniane”, ppkt. 6.1 – Załącznika nr 1 „Charakterystyka przedmiotu zamówienia”). Część 2: • - jedna kompletna trumna rodzaj: Trumna typu Sarkofag ekskluzywna z litego drzewa dębowego wieko dzielone – Symbol 30.00 („III. Charakterystyka poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia”, Część II – „Trumny ekskluzywne”, pkt „1. Trumny dębowe ekskluzywne z powłoką poliestrową”, ppkt 1.1. – Załącznika nr 1 „Charakterystyka przedmiotu zamówienia”). Dostarczenie i ocena próbki: a) Próbka powinna być dostarczona przez Wykonawcę na własny koszt, przed terminem składania ofert, do siedziby Zamawiającego na adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. Budynek: Miejski Zakład Usług Pogrzebowych 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249; Do trumny należy dołączyć nieprzezroczystą zamkniętą kopertę. Na kopercie należy umieścić nr części zamówienia, na którą składana jest trumna, a do koperty należy włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. b) Próbki będą oceniane przez komisję przetargową na podstawie fizycznych oględzin. Każda próbka otrzyma punktację w kryterium ,,Jakość i estetyka”. c) Próbka Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, pozostanie
u Zamawiającego na czas trwania umowy, w celu porównywania dostarczanego towaru z oferowanym w ofercie. Trumna zostanie zwrócona po zakończeniu trwania umowy lub zostanie zakupiona przez Zamawiającego w ostatniej partii zamówienia. d) Próbki pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, powinny zostać odebrane przez Wykonawców z siedziby Zamawiającego na własny koszt, w ciągu 14 dni roboczych od rozstrzygnięcia postępowania. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może zwrócić je w inny sposób na koszt Wykonawcy. Zamawiający
po przeanalizowaniu kryteriów cenowych i jakościowych dopuszcza też możliwość zakupu próbek. Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o chęci zakupu próbki.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sandomierska 249
Kielce 25-330
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania dekoracyjne
  • Opakowania przemysłowe
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 249
Kielce 25-330
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się