Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2021 r., w podziale na 3 części.

» Opis zapytania

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków ujętych w budżecie Zarządu Lokali Miejskich.

Wartość zamówienia (netto): 631 445,20 zł
część 1 – 223 044,00 zł
część 2 – 95 871,70 zł
część 3 – 312 529,50 zł

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Część 1:
Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON „Południe”. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 9 200,00 m3 .
Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 100,00 m3 .
Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 100,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

5.2. Część 2:
Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON „Zachód”, „Centrum”, „Wschód”. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 3 840,00 m3 .
Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 50,00 m3 .
Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 500,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

5.3. Część 3:
Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON „Północ”. Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 12 900,00 m3 .
Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 150,00 m3 .
Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 300,00 mb. Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 – Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać stwierdzone usterki szamb.

Zamawiający zastrzega sobie zmiany częstotliwości wywozu wynikające z jego potrzeb oraz
zmiany ilości nieruchomości objętych usługą niezależne od Zamawiającego.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić aktualną umowę na odbiór nieczystości płynnych i kierowania ich do stacji zlewnych wskazanych w zawartej umowie z ZWiK na terenie miasta Łodzi.

Na każdą z części zamówienia zostaną zawarte dwie umowy (na nieruchomości Gminne i Skarbu Państwa oraz odrębna na nieruchomości Prywatne i Współwłasne) oraz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załączniki Nr 8 i 9 do SIWZ.W przypadku umów w budynkach Prywatnych i Współwłasnych rozliczenia będą następowały na podstawie faktur wystawianych na poszczególne nieruchomości z kont tych nieruchomości .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się