Sprzątanie budynku Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi, Filii w Bartągu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynku Szkoły Podstawowej w Rusi Filii w Bartągu przy ulicy Jeziornej 24. Wykonawca realizując przedmiot umowy będzie wykonywał kompleksowe usługi sprzątania budynku wraz z dostarczeniem wymaganych środków czystości i codziennego utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynku Szkoły Podstawowej w Rusi Filia w Bartągu, ul. Jeziorna 24, polegające na:
- codziennym czyszczeniu podłóg – łączna powierzchnia około 2000m2 (zamiatanie, odkurzanie, mycie przy pomocy detergentów) – od poniedziałku do piątku
- codziennym czyszczeniu biurek oraz innych mebli z kurzu;
- codziennym wycieraniu tablic;
- czyszczeniu drzwi, futryn i klamek – w miarę potrzeby;
- czyszczeniu balustrad – w miarę potrzeby;
- codziennym opróżnianiu koszy na śmieci i wymianie worków na śmieci w koszach (zakupu rowków na śmieci dokonuje Zleceniobiorca na swój koszt);
- czyszczeniu parapetów i grzejników – na bieżąco
- codziennym czyszczeniu sanitariatów (mycie WC, czyszczenie luster, glazury, umywalek);
- uzupełniania na bieżąco środków higienicznych – papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe (zakupu środków higienicznych dokonuje Zleceniobiorca na swój koszt)
- dwukrotnym w ciągu roku obustronnym myciu okien w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły. Do mycia witryn na pierwszym piętrze szkoła zapewni niezbędny sprzęt lub wynajmie podnośnik na własny koszt.
- usuwaniu pajęczyn na bieżąco;
- usuwanie zabrudzeń na ścianach – w miarę potrzeby:
- mycie szklanych drzwi na bieżąco;
- dezynfekcja parowa dywanów;
- codzienna dezynfekcja każdego sprzątanego przez firmę pomieszczenia po zakończonej pracy (parapety, stoły, krzesełka, biurko nauczyciela).
Dodatkowo Wykonawca musi dostarczyć mydło pasujące do posiadanych przez szkołę dozowników do mydła firmy Merida.
Wykonawca musi zapewnić i dysponować maszyną o poniższych, minimalnych parametrach:
- szorująco - zbierająca;
- zasilanie bateryjne;
- wydajność teoretyczna 1140 metrów kwadratowych na godzinę,
którą będzie wykonywał usługę sprzątania przez cały okres wykonania zamówienia.
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zamykania i zabezpieczania budynku szkoły.
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający podczas realizacji zamówienia, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę/spółdzielczej umowy o pracę osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: Prace i usługi w obiekcie Zamawiającego wskazane w Rozdziale II.4) pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.
Z przedmiotowego obowiązku wyłączone są osoby, które będą nadzorowały/kierowały realizacją usług objętych zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także w ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez obowiązujące prawa.
3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu, o którym mowa w
Rozdziale II.4) pkt. 2 niniejszego ogłoszenia
4. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń.
5. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w Rozdziale II.4) pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w wezwaniu terminie.
6. Dowody, o których mowa w Rozdziale II.4) pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, to w szczególności:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
5) wykaz wszystkich pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy uczestniczą w realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz winien zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, termin obowiązywania umowy o pracę (od dnia – do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych czynności/usług.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
8. Opis sposobu egzekwowania w/w wymogu na etapie składania ofert:
a) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że zatrudni na umowę o pracę osoby wykonujące prace i usługi w obiekcie Zamawiającego wskazane w Rozdziale II.4) pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Ruś
Olsztyn 11-687
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa w Rusi
Ruś
Olsztyn 11-687
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się