Świadczenie usług utrzymania czystości i higieny w obiektach MOSiR w Łodzi w 2021 r.

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: Świadczenie usług utrzymania czystości i higieny w obiektach MOSiR w Łodzi w 2021 r.
Zamówienie podzielone zostało na następujące części:

3.1.1 Część I – Świadczenie usług utrzymania czystości i higieny – pływalnia „Wodny Raj”.
Usługi realizowane będą w n/w obiektach:
1) Pływalnia „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2 – obiekt całoroczny,
2) Pływalnia „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2 – obiekt sezonowy.

3.1.2 Część II – Świadczenie usług utrzymania czystości i higieny – pływalnie sezonowe. Usługi realizowane będą w n/w obiektach:
1) Pływalnia przy ul. Sobolowej 1 – obiekt sezonowy,
2) Pływalnia przy ul. Głowackiego 10/12 – obiekt sezonowy.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1a ( dla części I) oraz w Załączniku Nr 1b ( dla części II) do SIWZ.

3.3 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolnie wybraną część lub wszystkie części zadania.

3.4 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.). Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełniania zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 1a oraz 1b do SIWZ oraz we wzorze umowy – Załączniki nr 10a oraz 10b do SIWZ.
[Numeracja zgodna z numeracją w SIWZ]

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Ks. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
ul. Ks. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się