Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze

» Opis zapytania

3.1. Nazwa zamówienia:
Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze
3.2. Przedmiotem zamówienia - jest zakup z dostawą oleju opałowego lekkiego o parametrach odpowiadającego normom:
- zawartość siarki – max 0,1
- temperatura zapłonu - min. 56oC
- gęstość – nie wyższa niż 860 kg/m3
- szacunkowa ilość zakupu 53 000 l
- dostawa oleju według zadysponowanych ilości, o jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę dołączonym do każdej dostawy,
- zabezpieczenie przez dostawcę ciągłości dostaw oleju, bez względu na warunki atmosferyczne i rynkowe, itp. (utrzymywanie przez Dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla Zamawiającego przewidzianych przepisami prawa dla „przedsiębiorstw energetycznych” w magazynie własnym,
- dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami załadunku, transportu paliw oraz warunkami zawartymi w niniejszych warunkach.
3.2.1. Dostawa sukcesywna wg telefonicznych dyspozycji Zamawiającego składanych na 3 dni przed wymaganym terminem dostawy, samochodem loco do:
- kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze ul. Krakowska 76; 26-400 Przysucha (szacunkowo 53 000 litrów)
3.2.2. Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.
3.3. Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu zakupu u producenta PKN ORLEN pomniejszone o upust cenowy udzielony zamawiającemu w przetargu.
Podana wartość oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a dostawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
3.4.1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
3.4.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j. t. z 2019 r., poz. 1843).
3.4.3. Zasadami określonymi w koncesjach.
3.4.4 . Postanowieniami Umowy będącej załącznikiem do SIWZ.
3.5. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z Nomenklaturą wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), to jest:
Główny przedmiot zamówienia (CPV) :
09 13 51 00 – 5 Olej opałowy
3.6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
- kotłownia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze ul. Krakowska 76; 26-400 Przysucha (min. 53 000 l)
3.7. Termin wykonania zamówienia.
3.7.1 Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2021 r.
Uwaga: W przypadku zmiany systemu ogrzewania Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem i niewykorzystania zamówionej ilości oleju.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 76
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Krakowska 76
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się