Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
1) CZĘŚĆ I – UTRZYMANIE DRZEWOSTANU PRZYDROŻNEGO

Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość
1 2 3
1 Wycinka samosiewek, odrostów i krzewów ha 8
2 Rozdrobnienie rębarką samosiewek i krzewów ha 8
3 Przycięcie gałęzi drzew przy użyciu podnośnika szt 50
4 Przycięcie gałęzi drzew pilarką na wysięgniku szt 100
5 Rozdrobnienie gałęzi drzew rębarką spalinową szt 150
6 Wycinka drzew przy użyciu podnośnika szt. 20
7 Wycinka drzew bez podnośnika szt. 20
8 Frezowanie pni do wysokości 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy do 100 cm szt. 40
9 Frezowanie pni do wysokości 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy powyżej 100 cm szt. 40
10 Wycinka drzew przy użyciu podnośnika wraz z frezowaniem pni szt 30
11 Wycinka drzew bez podnośnika wraz z frezowaniem pni szt 30


2) CZĘŚĆ II – KOSZENIE TRAW

Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość
1 2 3 4
1 Mechaniczne koszenie traw (wykoszenie pobocza wraz z wew. stroną rowu) km 60
2 Ręczne koszenie traw wykaszarką spalinową miejsc trudno dostępnych m2 180 000
3 Chemiczne niszczenie chwastów na powierzchniach utwardzonych prefabrykatami m2 10 0003) CZĘŚĆ III – ŚCINKA DRZEW

Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość
1 2 3
1 Wycinka drzew z frezowaniem pni do wysokości 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy do 100 cm szt 40
2 Wycinka drzew z frezowaniem pni do wysokości 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy powyżej 100 cm szt 40

2. Usługi związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym objęte postępowaniem mogą
być wykonywane tylko przez Wykonawcę dysponującego wymaganym sprzętem oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracach.
3. Wykonawca w ramach danej części:
1) będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb na wezwanie Zamawiającego w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego
w pisemnych zleceniach (protokoły przekazania placu budowy). Przy czym jednorazowe zlecenie nie może obejmować więcej niż 30 % wielkości całego zamówienia.
2) w sytuacjach awaryjnych Wykonawca może realizować zamówienia na podstawie zlecenia telefonicznego, faksem lub polecenia ustnego, w trybie natychmiastowym
(do 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez pracownika ZDP), potwierdzonego niezwłocznie zleceniem pisemnym. Przez sytuację awaryjną należy rozumieć konieczność usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym
w wyniku uszkodzenia lub naruszenia statyki, spowodowanego nagłym lub gwałtownym oddziaływaniem sił przyrody (np. wywroty drzew, wiatrołomy itp.). Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem,
3) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (opracuje
na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót
i uzgodni ją z właściwymi organami),
4) powiadomi o ewentualnych utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót,
5) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków, itp.,
6) jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),
7) jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową,
8) pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót,
9) wykona roboty przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince drzew
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
10) Szczegółowe terminy wykonania będą określane każdorazowo w pisemnych dyspozycjach Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb i zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem skróconego terminu oferowanego przez Wykonawcę.
11) Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 1a, 1b i 1c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się