Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia publicznego stanowi wykonanie parkingu na terenie miasta Milanówka w formule ,,zaprojektuj i wybuduj''.
2) Część projektowa przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
Zakres zadeklarowany przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie wymienionych w poniższych punktach opracowań i usług:
a) projekt budowlany – 4 egz. zawierający następujące elementy:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu;
- projekt architektoniczno-budowlany;
- projekt techniczny;
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 5 egz.,
c) przedmiary robót – 5 egz.,
d) kosztorysy inwestorskie – 3 egz.
3) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, opinii, uzgodnień, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów.
4) Przedmiot umowy należy wykonać w formie:
a) papierowej w ilościach j.w.
b) elektronicznej po (2 egz.) na nośniku elektronicznym CD, DVD lub pendrive, w tym:
- projekt budowlany w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
- przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – w formacie (*.doc) oraz (*.pdf),
- Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).
5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem umowy (zeskanowane każde opracowanie
w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego opracowania np. plik o nazwie „projekt zagospodarowania terenu”, plik o nazwie „projekt architektoniczno-budowlany”, itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.
6) Projekt budowlany zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
8) Przedmiary robót zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
9) Kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane. Należy go wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U.
Nr 130 poz. 1389).
10) Realizacja prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi opracowaniami przygotowanymi na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dalej w treści jako ,,PFU'' stanowiącego zał. nr 3
do SIWZ, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obejmować będzie:
Parking Parkuj i Jedź (określony w PFU jako parking nr 2), zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej, na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym
a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta wraz ze stacją roweru miejskiego:
- przebudowę jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku ok. 450m;
- budowę i przebudowę chodników;
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych;
- budowę zatok postojowych;
- min. 96 miejsc postojowych o wymiarach 5,00m x 2,50 m z postojem prostopadłym do krawędzi jezdni;
- min. 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 5,00 m x 3,60 m z postojem prostopadłym do krawędzi jezdni;
- min 10 miejsc postojowych, o wymiarach 6,00 m x 2,50 m z postojem równoległym do krawędzi jezdni;
- budowę odwodnienia;
- system monitoringu wizyjnego;
- budowę energooszczędnego oświetlenia;
- przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu;
- wiatę na rowery;
- ławki miejskie z możliwością ładowania telefonów;
- wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;
- zahumusowanie oraz obsianie trawą niezagospodarowanych terenów.
- budowę Stacji Roweru Miejskiego.
W celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia Zamawiający załącza Informacje dodatkowe – stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
11) Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – określa
(w niżej wymienionym zakresie) wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w całym okresie jego realizacji, z uwagi na okoliczności, iż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), dalej „Kodeks pracy”. W związku z tym:
a) Zamawiający wskazuje rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie zatrudnienia (przez cały okres realizacji przedmiotu umowy) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę osób wykonujących:
- wszelkie czynności, których rodzaj charakteryzuje przynależność do tzw. kosztów bezpośrednich; wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących pracę fizyczną (rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych), w szczególności obsługa maszyn budowlanych oraz wykonywanie prac remontowo montażowych. Wymóg nie dotyczy w szczególności, osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
b) Wykonawca (lub Podwykonawca), przed zawarciem umowy z Zamawiającym, przekaże Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji czynności, o których mowa w lit. a ze wskazaniem imienia
i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednocześnie:
- Wykonawca zobowiązuje się, iż czynności określone w lit. a będą w całym okresie realizacji umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
- przed zawarciem umowy z Zamawiającym oraz na każde ewentualne żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania (określonych w lit. a) czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
w szczególności zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy);
- oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- zmiana osób wykonujących przedmiot zamówienia zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w trakcie trwania umowy jest możliwa po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o zamiarze dokonania takiej zmiany i uzyskaniu jego zgody.
W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów,
o których mowa tiret 2. i 3. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
c) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w lit. a może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy dalej jako ,,PIP’’.
d) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku dotyczącego konieczności wykonywania czynności, o których mowa w lit. a przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w lit. b tiret 2. lub przedłożone dowody nie potwierdzają postawionego warunku, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne, których wysokość została określona we „Wzorze umowy”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ”.
e) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców.
f) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.
g) Do każdej faktury składanej zgodnie z zasadami określonymi we Wzorze umowy, Wykonawca przedkładać będzie sprawozdanie z wykazem osób realizujących przedmiot zamówienia, a zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się