Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 – 30+800 /Realizacja I etapu inwestycji w systemie optymalizuj i zbuduj/ (zgodnie z dokumentacją projektową tj.: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”)

» Opis zapytania

Zadanie realizowane w systemie „optymalizuj i zbuduj”.

Przedmiot postępowania:
Dla całości w/w opracowania Zamawiający uzyskał wszelkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia, w tym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/20 z dnia 13.03.2020 r.). Decyzja ta stała się ostateczna dnia 08.06.2020 r. Zgodnie z nią Inwestor nabył prawo własności do całego pasa przeznaczonego pod inwestycję.

Realizacja zadania została podzielona na etapy. Zakresem I etapu realizacji objęte jest:
- budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie prawej DW 756 na odcinku od km ok. 29+892 do km ok. 30+850, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową;
- budowa systemu odwodnienia drogi;
- budowa oświetlenia odcinka w zakresie objętym dokumentacją techniczną;
- budowa przepustów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania rozwiązań projektowych.

Zadaniem Wykonawcy jest optymalizacja rozwiązań projektowych w sposób umożliwiający wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Realizacja rozbudowy ciągu drogowego będzie przedmiotem II etapu realizacji. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji oraz parametrów ciągu pieszo-rowerowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zapewniający ciągłość ruchu rowerowego na całej długości przedmiotowego odcinka. Jeżeli Wykonawca zaproponuje rozwiązania, wymagające ponownego uzyskania zgód, decyzji i opinii innych organów, może to uczynić własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko, pod warunkiem wcześniejszego pozytywnego zaopiniowania przez Zamawiającego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim, gminie Łagów.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Optymalizację dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚR.6220.2.2016.2017 z dnia 31.10.2017 r., wydanej przez Wójta Gminy Raków wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
W ramach zamówienia w razie konieczności należy także przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.
2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru saperskiego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GI.62220.02.07.2015 z dnia 30.09.2016 r..
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją projektową - projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz umową

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się