„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Zakres robót:
ETAP I
Ujęcie wody Dziurów – Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na:
- Wykonaniu infrastruktury technicznej ujęcia wody wraz z budową zbiorników retencyjnych 200 m3 każdy, kontenerem technologicznym z układem hydroforowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne i szczelnym zbiornikiem na odcieki technologiczne, zjazdem na działkę oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z odcinikiem wodociągu dn 160 PE ”budowa kontenera technicznego, które będą służyć jako kontener technologiczny z układem hydroforowym. Budowa polegać będzie na montażu
kontenera. Ściany kontenera wykonane będą z płyty warstwowej poliuretanowej gr. 10cm, strop stanowić będzie również płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm, na konstrukcji stalowej. Pokrycie budynku stanowić będzie blacha stalowa. W budynku zostaną wydzielone dwa pomieszczenia: hala technologiczna oraz pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu oraz WC. W części hali technologicznej zlokalizowane będą wszystkie urządzenia technologiczne do uzdatniania wody: aerator, filtry ciśnieniowe, zestaw pomp sieciowych, pompy płuczne. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu są wydzielonymi pomieszczeniami z osobnymi wejściami z zewnątrz budynku.
ETAP- II
1. Kanalizacja Zawichost – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite (SN12 i SN8) do kanalizacji zewnętrznej średnicy 160-200 mm, m. Zawichost ul. Polna.
Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej:
• odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 200x6,6 mm SN12 o łącznej długości L= 469,00 mb.
• odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 160x4,3 mm SN8 o łącznej długości L= 64,00 mb. Łącznie : L = 533,0 m
Projektowana kanalizacja będzie odprowadzać ścieki sanitarno – bytowe z posesji położonych wzdłuż drogi na ul. Polnej w Zawichoście. Budowa kanalizacji pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie.
2. Wodociąg Chrapanów – Podszyn - Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociągowej między Chrapanowem a Podszynem z rur PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 łączący dwie istniejące sieci na dz. nr 495 oraz 508 w Podszynie, tworząc sieć promienistą tzw. obwodową. Projektowana długość sieci wodociągowej:
• odcinki sieci wodociągowej PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 o łącznej długości
L=553,00 mb.
Projektowana sieć wodociągowa zapewniająca charakter pierścieniowy gwarantuje dużą
niezawodność w dostawie wody oraz większą niż w przypadku sieci rozgałęzieniowej stabilność ciśnienia, dodatkowo lepiej znosi uderzenia hydrauliczne przy gwałtownym zatrzymaniu przepływu wody. W przypadku uszkodzenia odcinka sieci woda dopływa w sieci z innych kierunków. Również względy pożarowe przemawiają za budową tego układu.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 50
Zawichost 27-630
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Zawichost
ul. Żeromskiego 50
Zawichost 27-630
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się