Zakup licencji Microsoft Exchange CAL

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą licencji Microsoft Exchange (per user) CAL w wersji Standard – 1140 szt. Zamówienie realizowane w ramach programu MPSA.
Ww. licencje zostają zakupione/dostarczone zostają wraz z usługą wsparcia producenta (ATiK), aktywną od dnia udzielenia licencji przez producenta oprogramowania przez okres 36 miesięcy. Obsługa asysty technicznej (ATiK) świadczona będzie w języku polskim.
Udzielone licencje są licencjami niewyłącznymi i bezterminowymi, udzielonymi/wystawionymi Zamawiającemu, bez możliwości ich wypowiedzenia.
Ww. licencje muszą zostać dodane do aktualnie posiadanego przez Zamawiającego konta w usłudze Microsoft Business Center.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji oprogramowania równoważnego do przedmiotu zamówienia określonego powyżej – dalej jako „rozwiązanie równoważne”.
Przez rozwiązanie równoważne do opisanego przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna takie, które realizuje co najmniej wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy poza funkcjonalne jak oprogramowanie wskazane przez Zamawiającego, możliwe do eksploatacji bez wprowadzania żadnych modyfikacji w infrastrukturze techniczno-systemowej posiadanej przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca:
a) wraz z ofertą wykaże, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu stosowną dokumentację oprogramowania, potwierdzającą spełnienie przez oferowane oprogramowanie wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych tożsamych jak w oprogramowaniu wskazanym przez Zamawiającego, postanowienia licencji rozwiązania równoważnego jak postanowienia właściwe dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego oraz warunki świadczonej przez producenta asysty technicznej i konserwacji.
b) wraz z ofertą przedstawi szczegółowy projekt techniczny rozwiązania równoważnego wraz z instrukcją instalacji, konfiguracji i eksploatacji dotyczącą zaoferowanego rozwiązania;
c) na etapie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanego rozwiązania oferowanego przez Wykonawcę. W tym celu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, na własny koszt, zbuduje laboratorium, w którym zainstaluje i skonfiguruje rozwiązanie równoważne i przeprowadzi testy funkcjonalne i niefunkcjonalne w infrastrukturze techniczno-systemowej jak użytkowane przez Zamawiającego. Wynikiem testów będzie raport, w którym Wykonawca przedstawi 100% pokrycie funkcjonalne i niefunkcjonalne rozwiązania równoważnego w stosunku do rozwiązania obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.
d) W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie wszelkie koszty jego wdrożenia u Zamawiającego, w tym koszty migracji danych oraz pokryje również wszelkie udokumentowane koszty po stronie Zamawiającego, związane z wdrożeniem rozwiązania równoważnego.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był świadczony przez Wykonawcę dysponującego statusem Licensing Solution Providers (LSP) w ramach programów licencyjnych Microsoft - uprawniającym do sprzedaży licencji i świadczenia usługi ATiK.
W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę posiadającego status autoryzowanego partnera producenta oferowanego oprogramowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 190
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
Al. Niepodległości 190
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się