UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 6 250 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

» Opis zapytania

Udzielenie kredytu w wysokości 6 250 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z Uchwałą Nr XXI/172/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku.
1. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 6 250 000 złotych.

2. Warunki udzielenia kredytu:
• kredyt będzie pobrany w transzach w uzgodnionej wysokości w terminie od dnia podpisania umowy:
3 075 000 zł do dnia 31 grudnia 2020 roku
3 175 000 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• Wykonawca uruchomi środki kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego składanymi do Wykonawcy, bez odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Bank uruchomi środki poszczególnych transz kredytu w ciągu najpóźniej 7 dni po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku, lecz zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie przez Wykonawcę.
• kredyt spłacany będzie w latach 2023–2033,
• spłata pierwszej raty kapitału 31 marca 2023 roku - ostatniej 31 grudnia 2033 roku,
• spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od pierwszego kwartału 2023 roku, w latach:
2023 – 300 000 zł (4 raty po 75 000 zł)
2024 – 700 000 zł (4 raty po 175 000 zł)
2025 – 700 000 zł (4 raty po 175 000 zł)
2026 – 700 000 zł (4 raty po 175 000 zł)
2027 – 875 000 zł (4 raty po 218 750 zł)
2028 – 400 000 zł (4 raty po 100 000 zł)
2029 – 400 000 zł (4 raty po 100 000 zł)
2030 – 400 000 zł (4 raty po 100 000 zł)
2031 – 500 000 zł (4 raty po 125 000 zł)
2032 – 500 000 zł (4 raty po 125 000 zł)
2033 – 775 000 zł (4 raty po 193 750 zł)

• spłata rat kapitałowych i odsetkowych następować będzie kwartalnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał, wyjątkowo spłata na koniec roku odbywać się będzie w przedostatnim dniu roboczym danego roku,
• spłata pierwszej raty odsetkowej do 31 grudnia 2020 roku – ostatniej do 31 grudnia 2030 roku
• odsetki naliczane miesięcznie płatne kwartalnie liczone wg stawki WIBOR 1M z uwzględnieniem marży banku zgodnie z ofertą,
• podana w ofercie marża będzie wielkością stałą w okresie obowiązywania umowy,
• odsetki nalicza się za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu,
• zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1 M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1 –go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się średnią arytmetyczną WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty pierwszej transzy kredytu.
• naliczanie odsetek następować będzie od dnia przekazania środków finansowych na rachunek Zamawiającego,
• odsetki naliczone za okres od dnia przekazania środków na rachunek Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2020 roku, będą płatne do 31 grudnia 2020 roku,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty lub przesunięcia rat spłaty kredytu, również pomiędzy latami, w okresie obowiązywania umowy,
• zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
• dodatkowe wymagania: bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od kredytu; warunek ten dotyczy prowizji od przyznania kredytu, prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty, prowizji od przesunięcia transz spłaty kredytu również pomiędzy latami oraz innych stosowanych przez bank prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat dodatkowych niewynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty.

3. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołączone są następujące dokumenty (opublikowane na stronie www.bip.stalowowolski.pl lub w załączeniu):
* uchwały:
- Uchwała Nr XXI/172/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok
- Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020-2035
-Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2018 r. o wyborze członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
-Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2018 r. o wyborze Starosty Powiatu Stalowowolskiego
-Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2018 r. o wyborze Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego
-Uchwała Nr III/8/98 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. o powołaniu Skarbnika Powiatu Stalowowolskiego
-Uchwała Nr I01/10/2018 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. o wskazaniu dwóch członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w sprawach majątkowych
-Uchwała Nr 23/136/2019 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego
-Uchwała Nr 71/484/2020 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego
-Uchwała Nr 23/135/2019 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2018
-Uchwała Nr 71 /483/2020 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2019
-Uchwała Nr 90/602/2020 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
-Uchwała Nr 101/ 676 /2020 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok
-Uchwała Nr 101/677/ 2020 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035.

* opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
• o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Stalowowolskiego określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033,
• o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2018 rok, 2019 rok i I półrocze 2020 roku,
* sprawozdania:
• sprawozdania budżetowe Powiatu Stalowowolskiego za rok 2019 oraz III kw. 2020, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS,
• sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia: SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny i Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ za III kw. 2020 roku.
* informacja dodatkowa:
Zawiera dane uzupełniające w szczególności: informacje o długu, poręczeniach, udziałach, oświadczenia o zobowiązaniach publicznoprawnych.
*Statut Powiatu Stalowowolskiego opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 03 lipca 2015 roku poz. 1979 i jest załączony do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie Wykonawcy mogą uzyskać od Zamawiającego będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

4.Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm).
4.1.Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 4 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 4.7.
4.2. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 4. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 4, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności określone w ust. 4.
4.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 4 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami.
4.4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.
4.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4.2. lub 4.3. w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt 19 ust.14 li c) i d).
4.6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 4.2., pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego oraz w przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy/podwykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 4.3. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca –w terminie 60 dni od upływu terminu wykonania obowiązku wskazanego w ust. 3.8dla drugiego wezwania lub upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust. 3.7.
4.7. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 4.2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Podleśna 15
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Powiat Stalowowolski
ul. Podleśna 15
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się