Bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonywanie wszystkich niezbędnych prac dla właściwego utrzymania dobrego stanu technicznego kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice.
2) Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wraz ze sprawdzeniem drożności kanału deszczowego, do którego włączone są wpusty deszczowe.
3) Niezwłoczne usuwanie wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości poprzez uzupełnianie brakujących i/lub wymianę zniszczonych pokryw wpustów deszczowych lub studni kanalizacji deszczowej.
4) Czyszczenie separatorów wraz z wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia nieczystości,
5) Czyszczenie odwodnień liniowych,
6) Czyszczenie kanalizacji deszczowych,
7) Bieżące remonty i regulacje do poziomu nawierzchni włazów studni kanalizacji deszczowej i pokryw wpustów ulicznych.
8) Niezwłoczną likwidację zagrożeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (w szczególności w wyniku wypadków drogowych, kradzieży oraz aktów wandalizmu i dewastacji), tj. braków i uszkodzeń elementów kanalizacji deszczowej.
9) Wykonywanie teleinspekcji kanałów deszczowych.
10) Wykonywanie remontów studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, przykanalików i odcinków sieci kanalizacyjnych.
11) Czyszczenie, na zlecenie Zamawiającego, zbiornika odparowującego dla wód opadowych o pojemności V=410m3, w tym usunięcie szlamu, innych osadów i nieczystości oraz roślinności z dna i ścian zbiornika, a także koszenie terenu wokół zbiornika i w pasie o szerokości 1 m za ogrodzeniem (ca. 300m2), wraz z wywozem i utylizacją wszelkich odpadów.
12) Niezwłoczne usuwanie zalewisk.
13) Zapewnienie przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej zdemontowanych elementów kanalizacji deszczowej z odzysku.
14) Ocenianie stanu technicznego zdemontowanych elementów. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest przechowywać do czasu ich ponownego montażu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji oceny stanu technicznego zdemontowanych elementów. Inne elementy nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
15) Posiadanie odpowiednich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym, niezbędnych do oznakowania i zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac związanych z bieżącym utrzymaniem, usuwaniem zdarzeń losowych i konserwacją kanalizacji deszczowej oraz ich umieszczanie w razie zaistnienia takiej konieczności.
16) Wykonywanie dokumentacji pisemnej i fotograficznej w przypadku wystąpienia uszkodzenia lub braków elementów kanalizacji w wyniku zdarzeń losowych (wypadek, kolizja lub dewastacja) oraz w przypadku usuwania zalewisk, przed przystąpieniem do usunięcia uszkodzeń lub zalewiska oraz przekazanie jej do Zamawiającego maksymalnie do 24 godz. od czasu zdarzenia. W przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w dzień wolny od pracy, dokumentację należy złożyć w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym.
17) Organizację i utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne i święta.

Szczegółowy zakres usług, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji - opisie przedmiotu zamówienia wraz z jego załącznikami oraz w formularzu cenowym, będącym załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Powyższe dokumenty należy rozpatrywać łącznie.

Klauzule społeczne
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu:
1) prac prowadzonych na jezdni,
2) prac w studniach,
3) prowadzeniu pojazdów oraz obsługa sprzętu mechanicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Katowicka 54
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się