„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2021 roku”

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2021 roku” polegające na świadczeniu usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mrągowo w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego .
1.2. Przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś, gm. Mrągowo, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
1.3. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów w celu ich zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)., do instalacji określonych w ofercie Wykonawcy

2.Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
2.2. odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.3. odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Mrągowo,
2.4. odbiór i transport odpadów zgromadzonych podczas odbywania się imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i innych,
2.5. odbiór i transport odpadów zgromadzonych w kontenerach na cmentarzach, plażach wiejskich i innych miejscach publicznych itp., w miejscach i w liczbie wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ ,
2.6. odbiór i transport z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (nielegalne składowiska odpadów, dzikie wysypiska, odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych),
2.7. opróżnienie pojemników służących do gromadzenia zużytych baterii, ustawionych we wskazanych obiektach użyteczności publicznej i oświatowej,
2.8. osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, między innymi: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz innych przepisach wykonawczych.
2.9. dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone, popioły paleniskowe
2.10.zapewnienie dostatecznej ilości specjalistycznych środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Mrągowo
ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się