Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drwinia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Organizacja i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Drwinia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w tym punkcie w przypadku uruchomienia własnego PSZOK

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP.
1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac w szczególności:
a) związanych odbiorem i wywozem opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
b) związanych z obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, na jego wezwanie i w terminie wskazanym w wezwaniu, dokumentów ( w szczególności pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy) potwierdzających, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
4) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 15:00


» Lokalizacja

Drwinia 57
Drwinia 32-709
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Drwinia
Drwinia 57
Drwinia 32-709
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się