Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Skomlin

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Skomlin, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i wyposażenie ich w pojemniki lub worki na odpady, wg uzgodnienia z Zamawiającym.
2.2. Świadczenie w/w usługi ma być prowadzone w sposób zgodny z zapisami:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.),
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),
3) Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 przyjętego uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 20 czerwca 2017 r.,
4) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
2.3. Wspólny słownik zamówień (CPV):
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
2.4. W wyniku podpisanej umowy Wykonawca za określoną w umowie cenę wykona usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Skomlin. Usługa obejmuje również dostawę pojemników lub worków na odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego oraz wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiącego własność gminy Skomlin w pojemniki/kontenery oraz odbiór odpadów z tego punktu.
2.5. Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór
i zagospodarowanie odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje:
- papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
- szkło, w tym opakowania ze szkła,
- surowce suche – odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, odpady kuchenne,
c) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
w zależności od potrzeb, na zgłoszenie:
- opakowania z papieru i makulatury,
- opakowania z metali,
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
- opakowania ze szkła,
- odpady ulegające biodegradacji,
- przeterminowane leki,
- odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), umieszczone ze względu na wymogi sanitarne oraz względy bezpieczeństwa w specjalnych, jednorazowych pojemnikach, odpornych na przekłucia, zabezpieczających przed urazem,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- inne odpady niebezpieczne,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony o kodzie 16 01 03 (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli, oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
- chemikalia,
- odpady tekstyliów i odzieży
- odpady nie wymienione w innych podgrupach (popiół, żużel).
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon – w okresie zamówienia jeden raz w półroczu, na zasadzie mobilnej zbiórki ww. odpadów sprzed posesji. Usługa będzie wykonywana w godzinach 6:00 – 20:00.
W celu poprawnej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu gminy Skomlin.
2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi jej integralną całość. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odbioru
i zagospodarowania wynosi 650 Mg.
2.7. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 7 Projektu umowy.

2.8. Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co najmniej trzech (3) osób wykonujących poniższe czynności:
a) koordynowanie zadań wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie realizacji zamówienia w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi,
b) obsługę bieżącą zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżącą aktualizację wykazu obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,
c) obsługę techniczną,
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 11 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
2.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
2.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Trojanowskiego 1
Skomlin 98-346
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Skomlin
Trojanowskiego 1
Skomlin 98-346
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się