Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 626 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 626 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
Rodzaje tablic objęte przedmiotem zamówienia:
 tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe,
 tablice zwyczajne samochodowe dwurzędowe,
 tablice zwyczajne samochodowe zmniejszone,
 tablice zwyczajne motocyklowe/ciągnikowe,
 tablice zwyczajne motorowerowe,
 tablice indywidualne samochodowe jednorzędowe,
 tablice indywidualne samochodowe dwurzędowe
 tablice zabytkowe samochodowe jednorzędowe,
 tablice zabytkowe samochodowe dwurzędowe,
 tablice zabytkowe motocyklowe,
 tablice tymczasowe samochodowe zmniejszone,
 tablice tymczasowe samochodowe jednorzędowe.

2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
31523200-0 (Trwałe znaki informacyjne).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
7. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
8. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
9. Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość tablic, które należy dostarczyć).
2. Tablice należy dostarczać w trwałych opakowaniach zawierających po 50 szt. tablic, opisanych w czytelny sposób z podaniem przedziału numerów rejestracyjnych.
3. Termin dostawy jednej partii nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, a w przypadku wtórników tablic – 3 dni robocze.
4. Tablice rejestracyjne muszą być zgodne z wzorem i wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących na dzień ich dostawy do siedziby Zamawiającego.
5. Okres gwarancji na dostarczone tablice nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia wydania tablic rejestracyjnych właścicielowi w celu oznaczenia pojazdu.
6. Odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych będzie odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie na koszt Wykonawcy.
7. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 717 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zmianami), wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się