Zagospodarowanie odpadów segregowanych pochodzących z terenu Gminy Boguchwała w 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1. Zagospodarowaniu odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych innych niż niebezpieczne z grupy 15 i 20 oznaczone kodem 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe lub ex 20 01 99 Metale i tworzywa sztuczne zgodnie z katalogiem klasyfikacji odpadów (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. poz. 10), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2020.797 t.j.) i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Podkarpacia.

Szacunkowa ilość odpadów około 550 Mg – odpady opakowaniowe – metal, opakowania wielowarstwowe, tworzywa sztuczne. Wskazaną ilość odpadów należy traktować szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy w takiej ilości, jeżeli rzeczywiste potrzeby będą mniejsze lub większe. W przypadku, gdy ilość odebranych odpadów w okresie obwiązywania umowy będzie mniejsza lub większa od ilości szacunkowej Zamawiający nie poniesie z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych, dostarczonych przez podmiot wskazany przez Zamawiającego w sposób ciągły
i nieprzerwany, w godzinach pracy Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Suszyckich 9
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Suszyckich 9
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się