Budowa podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Krajewo na działce ewidencyjnej nr 98, w obrębie Krajewo, gmina Mława wraz z zagospodarowaniem terenu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zmówienia jest realizacja zadania polegającego na budowie samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Krajewo, na działce ewidencyjnej nr 98, w obrębie Krajewo, gmina Mława wraz z zagospodarowaniem terenu.
Projekt zakłada budowę budynku podwójnej kancelarii dla leśnictwa Krajewo. Realizację budynku projektuje się w technologii drewnianej, ze stropami o konstrukcji drewnianej ścianami nośnymi o konstrukcji szkieletowej drewnianej. Projektowany budynek posadowiony będzie na ławach i ścianach fundamentowych. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30°, kryty blachą na rąbek stojący. W budynku będą znajdowały się pomieszczenia biurowe, techniczne, socjalne i sanitarne. Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w meble i inne akcesoria wymienione w projekcie.
Projektuje się utwardzenia na działce – ciągi piesze, miejsca postojowe, miejsce składowania odpadów i elementy opaski budynku.
Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

W zakres planowanej inwestycji wchodzą:
• budynek podwójnej kancelarii,
• układ komunikacji na działce,
• wewnętrzne instalacje,
• przyłącza instalacyjne,
• przeniesienie instalacji istniejącej stacji meteorologicznej.

Podstawowe parametry techniczne budynku kancelarii:
- powierzchnia zabudowy 137,40m2,
- powierzchnia użytkowa 103,24m2,
- kubatura 587,00m3,
- ilość kondygnacji nadziemnych 1,0
- szerokość budynku 7,54m,
- długość budynku 19,40m,
- max. wysokość budynku 5,72m.

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 8 do SIWZ tj.:
a) projekt budowlany – „Budowa podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Krajewo”,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiar robót.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że do niej użyto sformułowania „ lub równoważna”.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
Lokalizacja inwestycji: miejscowość Mława, ul. Krajewo, 06-500 Mława, działka ewidencyjna nr 98, obręb 13 Krajewo, gmina Mława.

Opracowania uzupełniające i inne dokumenty:
a) Decyzja Nr 455/2020 z dnia 04.08.2020 dotycząca pozwolenia na budowę – wydana przez Starostę Powiatu Mławskiego,
Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązany jest do uzyskania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Wykonawca zapewnia doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, w tym do kierowania i wykonywania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez inwestora oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. W zakresie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót oraz do uporządkowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu robót budowlanych.
Realizacja przedmiotowego zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
Wymagane jest aby Wykonawca ustanowił kierownika budowy. Koszty wynagrodzenia dla kierownika budowy leżą po stronie Wykonawcy. Wymagane jest umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Koszty tablic leżą po stronie Wykonawcy.
Wymagane jest aby Wykonawca zapewnił obsługę geodezyjną. Wymagane jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie przed wybudowaniem oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej położenia obiektu na gruncie po wybudowaniu. Koszty wykonania dokumentacji należy wkalkulować w cenę oferty.
Wymagany okres gwarancji: min. 5 lat na całość robót liczony od dnia następnego po odbiorze końcowym. Zamawiający informuje, iż okres gwarancji i rękojmi będą takie same.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym niniejszą inwestycją. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcom teren przyszłej budowy celem przeprowadzenia wizji lokalnej, w czasie dogodnym dla Wykonawców tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na e-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja


Iłowo-Osada 13-240
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Dwukoły

Iłowo-Osada 13-240
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się