PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W WEJHEROWIE

» Opis zapytania

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna polegająca na całodobowym, niezwłocznym wykonaniu, w kolejności określonej decyzją lekarza – uwzgledniającą stan zdrowia innych oczekujących, u osoby skierowanej przez funkcjonariuszy Policji oraz innych funkcjonariuszy prowadzących czynności służbowe na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie:

1) badania lekarskiego osoby zatrzymanej i wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;

2) badania lekarskiego osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia stwierdzającego objawy stanu nietrzeźwości i wydanie zaświadczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;

3) pobrania krwi w oparciu o gotowy zestaw dostarczony przez funkcjonariusza.

Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1751), wobec czego nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności (split payment).


Świadczenie całodobowo usług medycznych, w kolejności określonej decyzją lekarza – uwzgledniającą stan zdrowia innych oczekujących, u osoby skierowanej przez funkcjonariuszy Policji oraz innych funkcjonariuszy prowadzących czynności na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zakresie:
1.wykonania badania lekarskiego osoby zatrzymanej i wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do jej umieszczania w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;

1.wykonania badania lekarskiego osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia stwierdzającego objawy stanu nietrzeźwości i wydanie zaświadczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;

2. wykonania pobrania krwi w oparciu o gotowy zestaw dostarczony przez funkcjonariusza.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań diagnostycznych lub lekarskich konsultacji specjalistycznych w placówce medycznej Wykonawcy, koszty ich realizacji będzie ponosił Zamawiający w oparciu o obowiązujący Cennik Wykonawcy,

Mając na uwadze efektywność realizacji zadań przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie miejsce świadczonych usług ma być zlokalizowane na terenie miasta Wejherowa lub okolicy.


Wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej lub doprowadzonej do wytrzeźwienia stwierdzającego objawy stanu nietrzeźwości i wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczania tej osoby w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych - przewidziano dla 450 osób.
Pobranie krwi przewidziano dla 100 osób;
.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA.
Art. 93
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się