Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów eksploatacyjnych dwóch modułów kogeneracyjnych typu: VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami kogeneracyjnymi, zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Bieławin 5a w Chełmie.
1.1. W ramach działań opisanych w ust. 1 zamawiający planuje zlecić realizację przeglądów w ilości 20 kpl., przy czym jeden przegląd obejmować będzie jeden moduł kogeneracyjny.
1.2. Pierwszy przegląd dla każdego kogeneratora Wykonawca przeprowadzi po przepracowaniu przez dane urządzenie 33 000 mth. Następne przeglądy w zakresie danego kogeneratora będą realizowane w interwałach co 1000 mth.
1.3. Ostatni przegląd zostanie wykonany po przepracowaniu przez każde z urządzeń 9 000 mth od momentu pierwszego przeglądu.
1.4. Opis zakresu czynności wynikających z przeglądów/remontów zawarty jest w załączniku pn. „Plan przeglądów”, który stanowi załącznik nr 2b do DIWZ.
1.5. Podczas pierwszego przeglądu w zakresie każdego z kogeneratorów wykonawca zobowiązany będzie do zweryfikowania ich stanu i przedstawienia pisemnej analizy z uwzględnieniem ewentualnych remontów i napraw nie wynikających z „Planu przeglądów”.
1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do DIWZ.
1.7. Przeglądy opisane w ust. 1 obejmują dostawę i wymianę części zużywających się (eksploatacyjnych).
1.7.1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wymienione części będą fabrycznie nowe, bez defektów i skalkulowane w ofercie jako kompletne na jeden moduł kogeneracyjny.
2. Strony dopuszczają bezpośredni zakup oleju, filtrów oleju, płynu antyzmrożeniowego oraz ich wymiany przez zamawiającego zgodnie z dokumentacją modułu.
2.1. Wykonawca w zakresie opisanym powyżej, będzie zobowiązany jedynie w trakcie przeglądu do sprawdzenia poziomu oleju oraz płynu antyzmrożeniowego oraz ewentualne uzupełnienie braków, korzystając z materiałów będących w posiadaniu zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał znajomość oprogramowania sterującego modułami kogeneracyjnymi VITOBLOK 200 BM-190/238 (producent: Viessmann), w związku z wykonywaniem podczas realizacji przeglądów czynności, które tej znajomości wymagają tj. odczyt i zmiana nastaw serwisowych: parametrów pracy, automatyki, parametrów technicznych modułu kogeneracyjnego.
4. Wszystkie nazwy i znaki firmowe (handlowe, towarowe) urządzeń oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę /wytwórcę użyte w opisie przedmiotu zamówienia mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i powinny być uznane jako służące określeniu parametrów materiałów i urządzeń. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach.
Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wołyńska 57
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wołyńska 57
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się