Dostawy środków i materiałów do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i narzędzi ręcznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: zadania 1 : środków i materiałów do utrzymania czystości; zadanie 2 : artykułów gospodarczych i narzędzi ręcznych; zadania 3 : materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z bieżącymi potrzebami KWP w Łodzi i jednostek jej podległych, według asortymentu, ilości i wymagań jakościowych wskazanych w załącznikach nr 2.1. – 2.3. do SIWZ – Formularzach asortymentowo – cenowych, stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzorze umowy. 3. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w ww. Formularzach asortymentowo - cenowych są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 4. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie. 5. Rozliczenie za wykonaną dostawę zostanie dokonane na podstawie potwierdzonych faktur VAT. 6. Ostateczna ilość poszczególnych dostaw będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 7. Towar musi być fabrycznie nowy (I gatunek), dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczony asortyment musi spełniać wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 8. Zamawiany towar dostarczany do Zamawiającego musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności, czyli przydatności do użycia. 9. Towar ma być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać zamknięcia, które gwarantują pełną jego szczelność przed i po jego wielokrotnym otwarciu oraz plomby jednorazowe ulegające samozniszczeniu w trakcie pierwszego otwarcia. 10. Asortyment musi być dostarczany w jednostkach miary, opakowaniach ilościowo/liczbowych wskazanych w Formularzu asortymentowo – cenowym. Za zgodą Zamawiającego wielkość opakowania może ulec zmianie przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej w Formularzu asortymentowo – cenowym. 11. Wszystkie środki czystości i higieny osobistej muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich przydatności do stosowania. 12. Produkty będące produktami biobójczymi muszą posiadać pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002 roku o produktach biobójczych ( Dz. U z 2007 r. Nr 39 poz. 252 z późn. zm.). Ponadto wszystkie oferowane produkty będące kosmetykami muszą posiadać zgłoszenie do Krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu zgodnie
z ustawą z dnia 30.03.2001 r. o „kosmetykach” (Dz. U z 2013 r., poz. 475) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 138, poz. 1471).
13. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowanymi znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z aktualną treścią Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 14. Podane przez Zamawiającego nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy Pzp. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych właściwościach niż wskazane w Formularzu asortymentowo – cenowym. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w SIWZ. 15. Zamawiający będzie realizował dostawy partiami. 16. Dostawy towaru następować będą na podstawie składanego każdorazowo zamówienia określającego ilość oraz asortyment poszczególnych dostaw, a także miejsce docelowe, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę przesłanego za pośrednictwem faksu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt i własnym transportem do jednostek wskazanych w zamówieniu.
17. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia wniesienia dostarczonych towarów do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego w jego siedzibie. 18. Zamawiający w celu skalkulowania kosztów dostawy przewiduje, że: 70% zamawianego asortymentu dostarczona będzie do jednostek Policji mieszczących się na terenie Łodzi, 30% zamawianego asortymentu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do jednostek Powiatowych Policji wskazanych w pkt. 19 Zamawiający zastrzega, że podział procentowy dostaw do miejsc zamówienia będzie uwarunkowany bieżącymi potrzebami jednostek i zmiana ich wartości nie stanowi podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 19. Wykaz potencjalnych miejsc dostaw i ich adresy: Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Zarząd CBŚP i BSW: ul. Lutomierska 108/112 Łódź, OPP w Łodzi, ul. Pienista 71, ul. Stokowska 21/25 (magazyny Wydziałów GMT i WIR KWP w Łodzi), WRD KWP w Łodzi z/s w Sosnowcu 25a, k/Strykowa, Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2, Komenda Miejska Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 26/28, I KP KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 26/28, II KP KMP w Łodzi, ul. Ciesielska 27, III KP KMP w Łodzi, ul. Armii Krajowej 33, IV KP KMP w Łodzi, ul. Kopernika 29/31, V KP KMP w Łodzi, ul. Organizacji WiN 60, VI KP KMP w Łodzi, ul. Wysoka 45, VII KP VII w Łodzi, ul. 3 Maja 43, VIII KP KMP w Łodzi, ul. Wólczańska 250. Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7, Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Al. Dąbrówki 1, Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie , ul. 1 Maja 52, Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach, ul. Targowa 22 Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56, Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23, Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 , Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wandy Panfil 44, Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22a, Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28a, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60, Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-go Maja 32/36, Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14, Komenda Powiatowa Policji dla powiatu łódzkiego wschodniego, ul. 11 listopada 62 F, Koluszki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się