Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych i remontów bieżących dróg gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z regulacją urządzeń obcych oraz remonty bieżące dróg gminnych i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, granitowej, bloczków, trylinki, tłuczniowej z wymianą obrzeży, krawężników i regulacją urządzeń obcych. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwie: Części I (Zadanie nr 1) i Część II (Zadanie nr 2).
Część I (Zadanie nr 1): Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni mineralno- bitumicznej wraz z regulacją urządzeń obcych w 2021r.
Roboty budowlane dotyczące zadania nr 1 obejmują:
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
z obcinaniem krawędzi mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni, łaty o powierzchni
do 10 m2 grubości 5 cm z wywozem i utylizacją materiałów.
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
z obcinaniem krawędzi mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni, łaty o powierzchni
powyżej 10 m2 (do 50 m2) grubości 5 cm z wywozem i utylizacją materiałów.
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2,50 m, łaty o powierzchni powyżej 50 m2
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – utrwalenie powierzchniowe za pomocą
grysów – wyboje, ubytki i pęknięcia jezdni za pomocą remontera typu patcher
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
z obcinaniem krawędzi ręcznie o średniej grubości 5 cm – masa na zimno
- frezowanie nawierzchni bitumicznych grubości 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odległość do 1 km
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6 – 10 cm wraz z wywozem materiału
z rozbiórki na odległość 1 km
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
- tymczasowe oznakowanie robót remontowych
Część II (Zadanie nr 2): Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników z kostki brukowej betonowej, granitowej, bloczków, trylinki, tłuczniowej z wymianą obrzeży, krawężników i regulacją urządzeń obcych w 2021roku.
Roboty budowlane dotyczące zadania nr 2 obejmują:
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych
- remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. do 10 cm
na podsypce z miału kamiennego (kostka granitowa inwestora z odzysku)
- remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 14 – 18 cm
na podsypce z miału kamiennego (kostka granitowa inwestora z odzysku
- remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych (bloczki betonowe) gr. 14 cm
- remont cząstkowy nawierzchni betonowej warstwa górna gr. 18 cm
- remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm
- remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- ręczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem warstwy
dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm (materiał wykonawcy)
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem warstwy
górnej nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy)
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia,
głębokość wyboi do 10 cm (materiał wykonawcy)
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją, wykonanie podbudowy
tłuczniowej gr. 15 cm i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
(materiał wykonawcy)
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją, wykonanie podbudowy
tłuczniowej gr. 20 cm i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
(materiał wykonawcy)
- rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykop rowka
pod krawężnik i ławę betonową oraz ułożenie krawężników betonowych 15x30cm
(materiał wykonawcy)
- rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją, wykop rowka
pod obrzeża i ławę betonową oraz ułożenie obrzeży betonowych 20x6cm
(materiał wykonawcy)
- ręczne plantowanie poboczy
- oczyszczenie przepustów o średnicy 0,60 m z namułu
- oczyszczenie rowów z namułu o gr. 30 cm
- wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem
- remonty obiektów z betonu
- tymczasowe oznakowanie robót remontowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z przedmiaru robót stanowiącego załączniki nr 9.1 i 9.2 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz formularza cenowego stanowiącego także załączniki nr 8.1 i 8.2. do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 17
Krapkowice 47-303
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
Krapkowice 47-303
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się