Dostawa kolumny endoskopowiej – toru wizyjnego dla I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa kolumny endoskopowiej – toru wizyjnego dla I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
a) Parametry techniczne i Specyfikacja asortymentowo – cenowa – załącznik nr 2 do SIWZ
b) Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych.
4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym zadaniu zostaną odrzucone.
5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie ”lub równoważne”. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w stosunku do przedstawionego w zamówieniu opisu przedmiotu zamówienia, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie odpowiadał wszystkim wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wyrób zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, funkcjonalnością, parametrami technicznymi od wymaganych przez Zamawiającego, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych wyrobów z wymaganiami opisanymi poprzez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną. Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty równoważność zaoferowanych produktów.
6. Realizacja zamówienia objętego zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia prowadzona jest w ramach projektu „Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się