Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku zlokalizowanego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku zlokalizowanego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POIiŚ 2014-2020 – umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0092/17. dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Marek Jacukowicz, 73-108 Kobylanka, ul. Długa 16G, Zieleniewo - zwanego dalej „PFU”. Modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej – zakres przedmiotu zamówienia o którym mowa w Dziale III ust. 7 pkt 1 ppkt a-f i h w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, 2) robót budowlanych – zakres przedmiotu zamówienia o którym mowa w Dziale III ust. 7 pkt 1 ppkt g, pkt 2 i pkt 3 w terminie do 30 listopada 2020 r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 1) programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) - Załącznik nr 1 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy, 2) audycie - ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1”. - Załącznik nr 2 do SIWZ / Załącznik nr 4 do umowy, 3) audycie energetycznym - Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 5 do umowy, 4) zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu - Załącznik nr 4 do SIWZ / Załącznik nr 6 do umowy, Zamawiający wprowadza warunek szczegółowy dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Dziale III ust.25. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przed upływem terminu składania ofert dokonanie wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
Olsztyn 10-950
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
Olsztyn 10-950
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się