Dostawa oleju grzewczego

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego grzewczego, otrzymywanego
z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości do 65 000 litrów do niżej wymienionych placówek:
a) Dom Nauczyciela w Konopnicy– szacunkowa ilość 15 tyś. litrów
b) Szkoła Podstawowa w Konopnicy – szacunkowa ilość 30 tys. litrów
c) Szkoła Podstawowa w Rychłocicach – szacunkowa ilość 20tys. litrów

2. Fakturowanie poszczególnych dostaw oleju na następujące jednostki:
2.1. Nabywca: Gmina Konopnica , 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 NIP: 8321961055 ;
Odbiorca : Urząd Gminy Konopnica, 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 (dla Domu Nauczyciela w Konopnicy).
2.2. Nabywca: Gmina Konopnica , 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 NIP: 8321961055 ;
Odbiorca : Szkoła Podstawowa w Konopnicy, 98-313 Konopnica, ul. Szkolna 18
2.3. Nabywca: Gmina Konopnica , 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 NIP: 8321961055 ;
Odbiorca : Szkoła Podstawowa w Rychłocicach 108A, 98-313 Konopnica

Olej napędowy winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw łączonych do poszczególnych placówek.
3. Wymagane parametry oleju opałowego, zgodne z parametrami określonymi wg normy PN-C-96024:2011 , Przetwory naftowe, Oleje opałowe, dla oleju opałowego lekkiego L-1
- Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3;
- Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg;
- Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm2/s
- Temperatura płynięcia max -20 st. C;
- Pozostałość po koksowaniu (10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3 %(m/m);
- Zawartość siarki max 0,1 %(m/m);
- Zawartość wody max. 200 mg/kg;
- Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg;
- Pozostałość po spopielaniu max. 0,01 % (m/m);
- Zawartość znacznika SY 124 6-9 mg/l;
- Zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l;
- Skład frakcyjny:
do temperatury 250 st. C destyluje max. 65 % (V/V),
do temperatury 350 st. C destyluje min. 85 % (V/V).


1.1. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia – podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. Przedmiotu zamówienia – art. 29 ustawy Pzp).
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego wystawione przez producenta.
1.3. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy.
1.4. W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 15
Konopnica 98-313
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Konopnica
Rynek 15
Konopnica 98-313
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się