Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), a także uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego,
2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz odpowiednie przepisy prawa,
3) Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
3. Planowana inwestycja obejmuje ciąg ulic: Cmentarnej, Przemysłowej i Mleczarskiej. Droga gminna nr 647031 S łączy drogę krajową DK 78 z drogą krajową DK 46. Łączna długość rozbudowy drogi 1220 m.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Ul. Cmentarna.

Ulicę Cmentarną stanowi odcinek od drogi krajowej nr DK78 do bramy cmentarza parafialnego wraz z łącznikiem do ulicy Przemysłowej usytuowanej na działkach stanowiących własność Gminy, będących w posiadaniu samoistnym Gminy, stanowiących własność osób fizycznych, o długości 320,0 m.
Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- roboty pomiarowe;
- wycinka i karczowanie drzew w ilości 24 szt. i krzaków z wywiezieniem dłużyc i gałęzi;
- cięcie i frezowanie nawierzchni bitumicznej;
- roboty rozbiórkowe chodników, wjazdów na posesje, krawężników, obrzeży chodnikowych, ogrodzenia.
b) Roboty ziemne - wykonanie niezbędnych robót ziemnych, usunięcie warstwy urodzajnej ziemi, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, chodniki i wjazdy na posesje.
c) Roboty drogowe budowlane:
- wykonanie poszerzenia jezdni z 5,00 do 6,00 m na pełnej podbudowie – 220,0 m. Konstrukcja nawierzchni:
• 20 cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm,
• 10 cm – górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu - 320,0 m.
• 5,0 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16W.
• 5,0 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S. Pomiędzy warstwami wykonać oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2.
- wykonanie chodników z kostki betonowej - 576,50 m2.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
• 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor szary).
- wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej - 243,5 m2.
Konstrukcja nawierzchni wjazdu:
• 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor czerwony).
- wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej – 1.120,0 m2.
Konstrukcja nawierzchni parkingu:
• 20,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor szary).
- wykonanie kanału technologicznego – 320,0 m.
Kanał technologiczny KTu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Kanał technologiczny składać się powinien z jednej rury osłonowej fi 200 mm wraz z przynależnym uzbrojeniem.
- oznakowanie poziome i pionowe:
• wyznaczanie i malowanie linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych, przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową,
• ustawienie słupków stalowych ocynkowanych oraz przymocowanie znaków drogowych do słupków.

2) Ul. Przemysłowa.

Ulicę Przemysłową stanowi odcinek od ulicy Cmentarnej do ulicy Mleczarskiej, usytuowanej na działkach stanowiących własność Gminy, posiadającej status nieuregulowany stan prawny posiadanie samoistne Skarb Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, prawnych o długości 480,00 m.
Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- roboty pomiarowe;
- wycinka i karczowanie drzew w ilości 3 szt. i krzaków z wywiezieniem dłużyc i gałęzi,
- cięcie i frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- roboty rozbiórkowe: wjazdów na posesje, krawężników, obrzeży chodnikowych, demontaż ogrodzenia.
b) Roboty ziemne - wykonanie niezbędnych robót ziemnych, usunięcie warstwy urodzajnej ziemi, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, chodniki i wjazdy na posesje.
c) Roboty drogowe budowlane:
- Wykonanie poszerzenia jezdni na 216,0 m.
Konstrukcja nawierzchni:
• 10 cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm,
• 5 cm – górna warstwa podbudowy z mieszanki kamienne o granulacji 0-31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu - 480,0 m;
Konstrukcja nawierzchni:
• 5,0 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16W,
• 5,0 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S.
Pomiędzy warstwami wykonać oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2.
- wykonanie chodników z kostki betonowej - 960,0 m2;
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
• 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor szary).
- Wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej - 204,0 m2;
Konstrukcja nawierzchni wjazdu:
• 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor czerwony).
- Wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej – 550,0 m2.
Konstrukcja nawierzchni parkingu:
• 20,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor szary).
- wykonanie kanału technologicznego – 480,0 m.
Kanał technologiczny KTu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Kanał technologiczny składać się powinien z jednej rury osłonowej fi 200 mm wraz z przynależnym uzbrojeniem.
- Oznakowanie poziome i pionowe:
• wyznaczanie i malowanie linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych, przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową,
• ustawienie słupków stalowych ocynkowanych oraz przymocowanie znaków drogowych do słupków.
- Pogłębienie i oczyszczenie rowu bocznego;
- Zabudowa przepustów rurowych pod zjazdami.

3) Ul. Mleczarska.

Ulicę Mleczarską stanowi odcinek od ulicy Przemysłowej do drogi krajowej nr DK 46, usytuowanej na działce posiadającej status nieuregulowany stan prawny posiadanie samoistne Skarb Państwa, o długości 420,00 m.
Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- roboty pomiarowe,
- wycinka i karczowanie drzew w ilości 26 szt. i krzaków z wywiezieniem dłużyc i gałęzi,
- cięcie i frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- roboty rozbiórkowe, wjazdów na posesje, krawężników, obrzeży chodnikowych.
b) Roboty ziemne - wykonanie niezbędnych robót ziemnych, usunięcie warstwy urodzajnej ziemi, wykonanie koryta pod chodniki i wjazdy na posesje.
c) Roboty drogowe budowlane:
- Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu - 420 m.
Konstrukcja nawierzchni:
• 5,0 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16W,
• 5,0 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S.
Pomiędzy warstwami wykonać oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2.
- Wykonanie chodników z kostki betonowej - 1.120,0 m2;
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
• 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor szary)
- Wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej - 150 m2.
Konstrukcja nawierzchni wjazdu:
• 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm,
• 3,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa,
• 8,0 cm – kostka betonowa (kolor czerwony).
- Oznakowanie poziome i pionowe:
• wyznaczanie i malowanie linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych, przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową,
• ustawienie słupków stalowych ocynkowanych oraz przymocowanie znaków drogowych do słupków.
- Oczyszczenie i udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie kanału technologicznego – 420,0 m.
Kanał technologiczny KTu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Kanał technologiczny składać się powinien z jednej rury osłonowej fi 200 mm wraz z przynależnym uzbrojeniem.

Dokumentację projektową (projekt budowlany z wykonawczym) należy opracować w zakresie obowiązującym do otrzymania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) i (ATH) na CD.
Projekt specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar/obmiar robót, kosztorys inwestorski, opracowane zostaną na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej.
W/w dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej (PDF; ATH) na płycie CD.
Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych:
- projekty budowlane - 6 egz.,
- projekty wykonawcze - 3 egz.,
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.
W/w egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do Inwestora.
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych oprac owań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (1 egz.).
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 3 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 egz. dokumentacji na nośniku cyfrowym CD ( format PDF).
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym CD.
4. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać kanały technologiczne, po uprzednim złożeniu wniosku w imieniu Zamawiającego (jako zarządcy drogi) o wydanie decyzji o zwolnieniu Zamawiającego (jako zarządcy drogi) przez ministra właściwego do spraw informatyzacji z obowiązku budowy kanału technologicznego w trybie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.).
W przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanałów technologicznych, a w konsekwencji braku zaprojektowania i wykonania kanałów technologicznych Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wykonawca sporządzi kosztorys różnicowy (przy czym udział ceny usługi projektowania ulegnie zmniejszeniu o procentowy udział ceny całości usług projektowych w cenie całości robót budowlanych), na podstawie którego cena ryczałtowa ulega zmniejszeniu.
W ciągu drogi gminnej nr 647031 S biegnie sieć szerokopasmowa prywatnego operatora.
5. Wymagany minimalny termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmii za wady.
6. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ.
8. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać przepisy art. 29 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zatem przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań związanych z wydajnością lub funkcjonalnością określoną przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót: przygotowawczych i rozbiórkowych, ziemnych, drogowych budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 1), na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 1), na podstawie umowy o pracę.
3) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 500 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Senatorska 2
Szczekociny 42-445
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
ul. Senatorska 2
Szczekociny 42-445
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się