Sukcesywny zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówek szkolnych w 2021 roku

» Opis zapytania

Kody CPV :
15800000-6 – Różne produkty spożywcze
15890000-3 – Różne przetwory spożywcze i suszone
15300000-1 – Warzywa i owoce
15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15896000-5 – Produkty głęboko mrożone
15811000-6 – Pieczywo
15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
03142500-3 – Jaja
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15511000-3 – Mleko
15112000-6 - Drób

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transpor-tem artykułów żywnościowych (z podziałem na 10 części) do:
1) stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Chmielniku, ul. Szkolna 7,
26-020 Chmielnik,
2) stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Chmielniku – Filia w Suchowoli,
Suchowola 102, 26-020 Chmielnik,
środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywie-nia.
2. Postępowanie prowadzone jest w częściach. Podział zamówienia na części:
Część 1 – artykuły spożywcze (różne) - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1a do SIWZ
Część 2 – mięso, przetwory mięsne - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1b do SIWZ.
Część 3 – drób - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1c do SIWZ.
Część 4 – ryby - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1d do SIWZ.
Część 5 – warzywa - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1e do SIWZ.
Część 6 – owoce - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1f do SIWZ.
Część 7 – ziemniaki - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1g do SIWZ.
Część 8 – jaja - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1h do SIWZ.
Część 9 – mleko i produkty mleczarskie - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1i do SIWZ.
Część 10 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie - zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1j do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań skła-danych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisem-nego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego (intendent) w terminie 24 go-dzin od momentu złożenia zamówienia.
4. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6.00 do 8.00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdują-cych się w obiektach stołówki szkolnej.
5. Wszystkie oferowane artykuły muszą pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku, tzn. bez śladów uszkodzenia, opakowane oryginalnie z widocznym terminem przydatności do użytku. Opakowania mają być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu. Jakość oferowanych artykułów powinna być zgodna z Polskimi Normami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego (intendent i szefowa kuchni) będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych.
7. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji.
8. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
9. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obo-wiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość.
10. Dostawy mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach, lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub met-kowanych, czystych i nieuszkodzonych. Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Pro-dukty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających ozna-czenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta, oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane produkty spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego.
11. Uwaga! Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”.
Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególnego procesu, należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równo-ważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach jakościowych i użytkowych tj. nie gorszych niż te, które wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej pojawiłaby się na-zwa własna produktów, nazwy producentów to należy to traktować wyłącznie i jedynie jako przykładowe dane, które określają minimalny standard jakości. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze właściwości ( będą równoważne). Wskazanie równoważno-ści zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pocho-dzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w SIWZ wymagania należy trak-tować jako minimalne. Jeżeli w SIWZ w odniesieniu do niektórych produktów wskazuje się znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jej załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wy-magania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Po-przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towa-rów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przy-kładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w sto-sunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach ja-kościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym sa-mym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wskazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający informuje, że podane w formularzu ofertowym ilości określają przewidywaną ilość produk-tów spożywczych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej lub większej ilości w zależności od potrzeb wy-nikających ze zmniejszenia się lub zwiększenia liczby uczniów i pracowników szkoły uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej (wzmożona zachorowalność lub nieobecność uczniów i pracowników szkoły z innych przy-czyn, wystąpienie dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej itp.) po cenach jednostkowych określonych w for-mularzu ofertowym.
13. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju fak-tycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wy-konawcę w formularzu ofertowym.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej na zwiększeniu ilości do-starczanych produktów spożywczych ze względu na zwiększenie liczby uczniów lub pracowników szkoły upraw-nionych do korzystania ze stołówki szkolnej.
15. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części zamówienia.
16. Wykonawca zobowiązuje się:
1) dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla wła-ściwej CZĘŚCI,
2) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
3) dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
4) w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
5) dostarczać produkty pierwszego gatunku,
6) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania ja-kościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadają-ce właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące),
7) dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych,
8) realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
9) zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odno-ście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „do-brej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kie-rowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu),
10) wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
17. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT Kup-na – Sprzedaży z terminem płatności zgodnie z deklaracją w formularzu ofertowym.
18. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów) dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.
19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Chmielniku ( 26-020 ), ul. Szkolna 7, tel. 41 354 21 13.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-nym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: SPCH.26.1.2020 pn. „Sukce-sywny zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówek szkolnych w 2021 roku” prowa-dzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy prze-kracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowa-niu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma-tyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszyst-kich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzglę-dem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
21. Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastoso-wanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący – Załącznik nr 1 do SIWZ.
22. Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego statusu
przedsiębiorcy (informacja o charakterze statystycznym wymagana do ogłoszenia o udzieleniu zamó-wienia, publikowanego przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych) zamieszczonego w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.),za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obroto-wych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekra-czający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Zgodnie z art. 7 ww. ustawy za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jed-nym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekra-czający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szkolna 7
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
Szkolna 7
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się