Remont nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i częściowym remontem sieci wodno-kanalizacyjnej” na działce nr 357/12 obręb 055

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i częściowym remontem sieci wodno-kanalizacyjnej na działce nr 357/12 obręb 055.
2. Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa (opracowanie techniczne):
 operat geodezyjny z wykonania opracowania zakresu rzeczowego remontu odcinka nawierzchni jezdni w rejonie budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej sporządzony przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Budowlane „GEO-BART” w maju 2020 r.
 operat geodezyjny z wykonania opracowania projektu remontu układu drogowego przed budynkiem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej sporządzony przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Budowlane „GEO-BART” w marcu 2020 r.
3. Na zakres zamówienia składają się w szczególności:
a) prace poprzedzające roboty zasadnicze:
• przygotowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu ,
• inwentaryzacja stanu istniejącej zabudowy w sąsiedztwie prowadzonych robót,
• wytyczenie pasa drogowego wraz z ochrona punktów granicznych pasa drogowego,
b) roboty zasadnicze:
• branża drogowa,
• branża wodno-kanalizacyjna,
• branża sanitarna,
• branża elektryczna i elektroenergetyczna,
• roboty związane z urządzeniem zieleni
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 roboty przygotowawcze,
 niezbędne rozbiórki obiektów kubaturowych i innych obiektów budowlanych kolidujących z robotami,
 wycinka krzewów,
 roboty ziemne,
 remont jezdni i chodników,
 rewitalizacje elementów ochrony środowiska (zieleńce),
 budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe),
 roboty branży sanitarnej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
 roboty branży elektroenergetycznej: przebudowa oświetlenia ulicznego,
 wykonanie docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem jej z właściwymi służbami Zamawiającego.
Planowana inwestycja obejmować będzie wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, miejsc parkingowych, przebudowę oświetlenia ulicznego i częściowy remont sieci wod.-kan. w rejonie Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na terenie B Kampusu Politechniki Gdańskiej o długościach: 136,00 mb i szer. 6,00 mb; dł. 49,00 mb. i szer. 3,00 mb. oraz dł. 36,00 mb i szer.5,20 mb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się