Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych celem ich unieszkodliwienia w zakładzie utylizacji zlokalizowanym na obszarze województwa, na którym zostały odpady wytworzone lub w miejscu najbliżej położonym miejsca ich wytwarzania zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019, poz. 701 z póź.zm.).
Kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia:
1) 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich części;
2) 18 01 02 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przechowywania (z wyłączeniem odpadów 18 01 03);
3) 18 01 03 - inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt;
4) 18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03;
5) 18 01 06 - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne;
6) 18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06;
7) 18 01 09 - leki;
8) 20 01 01 - papier i tektura (zawierające dane osobowe)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r poz. 1923 z późn. zm.);
3.1 Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z :
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 z póź.zm), w tym w szczególności zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 6 dotyczącym Zasady bliskości, oraz zgodnie z art.95 ust. 2-3 „zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów”;
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975).
3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819 ) lub w przypadku wprowadzenia zmian –zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1396 z późn. zm.);
5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 z późn. zm.);
6) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobu unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych z dnia 21 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1819);
7) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 154, 875)


3.2. Miejsca i termin odbioru:
1) z obiektu Zamawiającego zlokalizowanego przy ul: Kościuszki 68 -max. co 72 godziny;
2) z Ośrodka Zdrowia w Jadownikach, Uszwi, Woli Dębińskiej- co 2 tygodnie;
3) z Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Czchowie i Szczurowi - po telefonicznym zgłoszeniu – co najmniej 1 raz w miesiącu;
4) z Gabinetów Higieny Szkolnej ( podlegających działalności Zamawiającego) - po telefonicznym zgłoszeniu – co najmniej 1 raz w miesiącu;
5)Przeterminowane leki i chemikalia (według potrzeb Zamawiającego)- po telefonicznym zgłoszeniu
3.3. Warunki odbioru i obowiązki Wykonawcy:
1) Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem. W razie konieczności dodatkowy odbiór odpadów będzie odbywał się po telefonicznym zgłoszeniu.
2) Odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia będzie odbywał się transportem Wykonawcy zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz. U. 2019 poz. 382 z późn. zm.)
3) Wykonawca zapewni odbiór i transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia (spalania) na własny koszt i ryzyko.
4) Każdorazowo odbiór odpadów dokumentowany będzie w systemie BDO poprzez utworzenie, wygenerowanie i zatwierdzenie karty przekazania odpadu. W przypadku awarii karty przekazania odpadu będą wystawiane zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) zgodnie ze wzorem określonym przez obowiązujące przepisy potwierdzające wagę przekazywanych przez Zamawiającego odpadów.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia odpadów w miejscu odbioru, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p/poż oraz zaleceń jednostek kontrolujących – w zakresie świadczonych usług.
7) Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz wpis do rejestru o którym mowa w art.49 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
8) Na okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga użyczenia przez Wykonawcę pojemników/ kontenerów zamykanych do zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych do przechowywania odpadów o kodach 180103 i 180104 w ilości min. 6 szt o pojemności ok. 600 litrów każdy. Szerokość drzwi wejściowych do pomieszczenia (przechowalni odpadów) wynosi – 90 cm).
9) Wykonawca zobowiązany będzie dbania o stan sanitarny, techniczny i estetyczny kontenerów, w szczególności mycia i dezynfekcji przy użyciu własnych środków dezynfekcyjnych na własny koszt po każdym opróżnieniu pojemnika.
10) W przypadku uszkodzenia pojemnika Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany pojemnika na prawidłowy, a także podstawienia dodatkowego pojemnika w przypadku powstania takiej konieczności.
11) Użytkowanie pojemników przez okres trwania umowy nie będzie obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami
12) Wykonawca zobowiązany będzie do załadunku odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia pomieszczenia, chodnika lub jezdni. W przypadku rozsypania odpadów Wykonawca zobowiązany będzie do posprzątania zanieczyszczonej posesji.
13) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr: 1 do niniejszej Specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 68
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 68
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się