BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430201W NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ NR 430217W ( UL. ZIELONA DROGA ) DO DROGI POWIATOWEJ NR 4330W W MIEJSCOWOŚCI JADÓW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy drogi gminnej nr 430201W pikietaż od km 0+000,00 do km 0+651.70. Na całości odcinka o długości 651,70 m należy wykonać jezdnię o przekroju szlakowym o szerokości 5,0 m z dwoma pasami ruchu oraz obustronnymi poboczami szerokości 1,0m. Dodatkowo na odcinku od km 0+600.00 do km 0+651.70 należy wykonać wariant drogi dwu pasowej o szerokości dostosowanej do uzyskania odpowiedniego poszerzenia jezdni.
Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni jezdni głównej: warstwa ścieralna - beton asfaltowy grubość 4cm, warstwa wiążąca - beton asfaltowy 5cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 8cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego pochodzącego z przekruszonego betonu 25cm. Pobocza będą wykonane z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Projekt przewiduje budowę nowego skrzyżowania z droga powiatowa nr 4330W z zastosowaniem wyspy rozdzielającej pasy ruchu z kostki granitowej. Należy również wykonać 2 sztuki zjazdów publicznych o szerokości 5,0m z nawierzchnią w technologii konstrukcji jezdni głównej. Na powierzchniach poza urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą ruchu bądź odwodnieniem należy wykonać zieleńce z warstwą 10 cm humusu i obsianie trawą. Zadanie obejmuje wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz uaktualnienie organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 636 z droga powiatową 4330W.
Zakres robót będzie obejmował:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- roboty ziemne
- wykonanie warstw podbudowy
- wykonanie warstw nawierzchni z mieszanki mineralno–asfaltowej
- wykonanie zjazdów
- wykonanie poboczy
- roboty wykończeniowe
- elementy stałej organizacji ruchu
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 17
Jadów 05-280
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
Jadów 05-280
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się