postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego
w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dwóch rodzajów przewozów: regularnych - odbywających ze stałą częstotliwością oraz doraźnych - odbywających w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Maksymalna ilość kilometrów, które zobowiązany będzie pokonać Wykonawca w całym okresie realizacji umowy nie przekroczy 80 920km. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia powyższego limitu kilometrów nie więcej jednak niż o 8%.
2.Przewozy regularne polegają na przewożeniu nie większej niż 11-osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz fizycznie na trasie 1 określonej w pkt 5a), nie większej niż 9 osób na trasie 2 oraz nie większej niż 8 osób na trasie 3 opisanych w pkt odpowiednio 5b) i 5c).
3. Usługa przewozów regularnych wykonywana będzie codziennie w dni robocze
od poniedziałku do piątku, przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy nastąpi na godzinę:
trasa 1: 7:30 , wyjazd o godz. 13:30;
trasa 2: 9:00, wyjazd o godz. 15:00;
trasa 3: 8:00, wyjazd o godz. 14:00.
4. Porządek opisany w pkt 2 i 3 może ulec zmianie w sytuacji, gdy jeden lub więcej dni tzw. roboczych ustalony zostanie jako dzień wolny od pracy. Wówczas dzień taki podlegał będzie odpracowaniu w sobotę, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi w określony w SIWZ sposób, na takich zasadach, jak w każdy inny dzień roboczy.
5. W ramach przewozów regularnych Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przewozu osób na następujących trasach:
a) Trasa 1 przebiegać będzie następująco:
wyjazd nastąpi z miejscowości Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 1, a następnie kierowca odbierał będzie podopiecznych Zamawiającego, tj. 12 osób (wraz z opiekunem), w tym 2 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, kolejno z miejscowości: Miękinia, Ostrężnica, Wola Filipowska, Tenczynek, Krzeszowice ul. Grunwaldzka, Krzeszowice ul. Żbicka, Siedlec, by dowieźć ich do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach. Kierowca zobowiązany będzie dotrzeć na miejsce do godziny 07:30.
Trasa powrotna przez powyżej wyszczególnione miejscowości rozpocznie się ok. godz. 13:30. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy 2021 roku, z wyłączeniem 15-dniowego urlopu w terminie wyznaczonym wcześniej przez Środowiskowy Dom Samopomocy, co oznacza, że usługa realizowana będzie przez 238 dni w roku 2021.
b) Trasa 2 przebiegać będzie następująco:
Wyjazd nastąpi ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Radwanowice 1 o godzinie 07:30, a następnie kierowca odbierał będzie podopiecznych Zamawiającego, tj. maksymalnie 9 osób, kolejno z miejscowości: Chrosna, Kryspinów, Liszki, Rączna, Kaszów, Czułów, by docelowo wrócić do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach. Przyjazd nastąpi do godziny 09:00.
Trasa powrotna rozpocznie się o godzinie 14:30 i zakończy się w Kaszowie.
Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy 2021 roku,
z wyłączeniem 15-dniowego urlopu w terminie wyznaczonym wcześniej przez Środowiskowy Dom Samopomocy, co oznacza, że usługa realizowana będzie przez 238 dni w roku 2021.
c) Trasa 3 przebiegać będzie następująco:
Wyjazd nastąpi z miejscowości Radwanowice, następnie kierowca odbierał będzie podopiecznych Zamawiającego, tj. maksymalnie 8 osób, w tym 3 poruszające się na wózku inwalidzkim, kolejno z miejscowości: Czernichów, Rusocice, Kłokoczyn, Przeginia Narodowa, Rybna, Nowa Wieś Szlachecką, by dotrzeć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach., do którego przyjazd nastąpi do godziny 08:00.
Trasa powrotna rozpocznie się o godzinie 15:00 i zakończy się w Radwanowicach.
Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy 2021 roku, z wyłączeniem 15-dniowego urlopu w miesiącu sierpniu, co oznacza, że usługa realizowana będzie przez 238 dni w roku 2021.
Uwaga!!!
Zamawiający dopuszcza, by trasę 1 oraz 2 obsługiwał jeden i ten sam pojazd oraz jeden i ten sam kierowca.
6. Przewozy doraźne polegać będą na wykonywaniu przewozów nie większej niż 11-osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich opiekunów, podyktowanych nagłą potrzebą, niedających się przewidzieć w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przewozy te dotyczyć mogą każdej z tras opisanych w pkt 5.
Usługa przewozów doraźnych wykonywana będzie w zależności od potrzeby Zamawiającego. Wystąpienie potrzeby przewozu osób każdorazowo zgłoszony zostanie Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.
Liczba osób, które Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie przewozić nie przekroczy liczby osób przewożonych w przewozach regularnych.
Średni limit kilometrów, które Wykonawca zobowiązany będzie wykonać
w skali jednego miesiąca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie przekroczy 15 km osobno dla każdej trasy. Oznacza to, że w trakcie realizacji zamówienia, mogą wystąpić miesiące, w których limit przejechanych kilometrów będzie wyższy niż 15 km, jak również mogą wystąpić miesiące, w których limit przejechanych kilometrów będzie niższy niż 10 km lub wyniesie 0 km.
7. Wykonawca wyruszał będzie z miejscowości leżących na trzech trasach opisanych
w pkt 5. Wykonawca zabierał będzie osoby niepełnosprawne intelektualnie, które następnie docelowo przywiezie do Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.
8. Wykonawca każdego dnia realizacji usługi wykona trzy trasy, opisane w punkcie 5 lit. a), jak i opisaną w punkcie 5 lit. b) i opisaną w punkcie 5 lit. c).
9. Zamawiający zakłada, że dzienny limit kilometrów wykonywanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem usługi przewozów regularnych, nie przekroczy – Trasa nr 1 – 95 km dziennie, Trasa nr 2 – 110 km dziennie, Trasa nr 3 – 135 km dziennie.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany każdej z tras. Oznacza to, że mogą wystąpić niedające się przewidzieć okoliczności powodujące, że np. jedna lub więcej miejscowości zastąpiona zostanie inną miejscowością. Okoliczność ta może oznaczać, że założony dzienny limit kilometrów dla danej trasy może się zmienić. Jednakże należy mieć na uwadze, że maksymalny limit kilometrów określony w pkt 1 nie zostanie przekroczony.
11. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca zatrudniał kierowców na podstawie umów o pracę określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
12. Zamawiający dopuszcza zmiany wśród osób wykonujących zamówienie, tj. wśród kierowców. Przy każdorazowej zmianie personalnej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowy, wprowadzany kierowca spełnia wymogi wskazane w dziale VI.3.2. lit. c) SIWZ. W tym celu każdorazowo Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. podstawiania pojazdów w lokalizacji wskazanej w pkt 5 a), b) i c) o godzinie umożliwiającej dotarcie do Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach na godzinę wskazaną w punkcie 3.
b. wykonywania usługi wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Liczba pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zależy od Wykonawcy, nie może jednak wpływać na ilość przejechanych kilometrów w świadczeniu usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych.
c. ubezpieczenia pojazdów, które wykorzystywane będą do wykonywania zamówienia w zakresie ubezpieczenia OC oraz NNW;
d. zapewnienia pojazdu zastępczego spełniającego wszelkie wymogi Zamawiającego opisane SIWZ, w przypadku wystąpienia awarii/uszkodzenia pojazdu wyznaczonego do realizacji zamówienia;
e. zapewnienia kierowców w liczbie umożliwiającej ciągłą i płynną realizację zamówienia;
f. do zobowiązania kierowców do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu pasażera niepełnosprawnego do pojazdu i odwrotnie, dbania o bezpieczne wejście (wjazd), przewóz i wyjście (wyjazd) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu;
g. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i ewentualną naprawą pojazdu wyznaczonego do wykonywania zamówienia;
h. rozpoczynania naliczania kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu z miejsca początkowego trasy i zakończenia z chwilą powrotu na miejsce końcowe; dojazd kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie trasa nie jest wliczany w dzienny limit przejechanych kilometrów i stanowi koszt własny Wykonawcy;
i. prowadzenia zestawień, w których rejestrowane będą wyjazdy i ich trasy
z dokładnym, tj. na podstawie odczytu licznika kilometrów, wskazaniem ilości przejechanych kilometrów, każdorazowo potwierdzonym własnoręcznym podpisem Wykonawcy.
j. wystawiania faktury z tytułu wykonywania zamówienia osobno dla każdej z tras, uwzględniającej faktyczną ilość przebytych kilometrów, do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zamówienie było wykonywane, z terminem płatności wynoszącym 30 dni.
k. przeprowadzania dezynfekcji pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi przed każdorazowym ich podstawieniem Zamawiającemu. Sposób dezynfekcji pozostaje do wyboru Wykonawcy, jednak przyczyniać się on musi do przestrzegania reżimu sanitarnego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokumentował wykonywanie czynności dezynfekcyjnych oraz umożliwił Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wgląd w proces dokumentowania tych czynności.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Radwanowice 1
Rudawa 32-640
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Fundacja im. Brata Alberta
Radwanowice 1
Rudawa 32-640
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się