„Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy Fabianki w stronę południową w technologii tradycyjnej;
- wykonanie przekuć w celu połączenia budynku;
- wykonanie na pierwszym piętrze pomieszczeń biurowych i Sali socjalnej z wydzieleniem aneksu;
- wykonanie na drugim piętrze sali konferencyjno – biurowej;
- wykonanie przejazdu pod częścią rozbudowaną na poziomie przyziemia;
- rozbiórki istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i krawężników;
- wykonanie w obrębie dobudowy nowej nawierzchni drogi wraz z przejazdem pod nadbudową;
- wykonanie instalacji sanitarnych wod - kan
- wykonanie instalacji c.o.
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
- przebudowa kolidujących instalacji;
- dobudowa klatki schodowej wraz z szybem windowy, w tym:
* roboty demontażowe, rozbiórkowe, wykończeniowe;
* wykonanie otworów drzwiowych;
* dobudowanie klatki schodowej;
* montaż szybu windowego i instalacja windy;
* wykonanie stropów w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej wewnętrznej;
* wymiana drzwi na nowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu na pierwszym piętrze;
* wykonanie wc dla niepełnosprawnych na I piętrze (w miejscu istniejącej klatki schodowej;
* wykonanie pomieszczenia gospodarczego w miejscu istniejącej klatki schodowej na II piętrze.

Uwaga:
Należy zabezpieczyć teren prowadzonych robót, jednocześnie zapewniając możliwość nieprzerwanego funkcjonowanie Urzędu,

Klauzula społeczna:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegającą na konieczności zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej).
Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności:
- czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonaniu robót budowlanych

Uwaga:

Przywołane w dokumentacji technicznej, kosztorysach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
 dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej UG Fabianki
gm-fabianki.rbip.mojregion.info
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dostępna na stronie internetowej jw.
- przedmiar robót dostępny na stronie internetowej j.w.
Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., a cena nie może przekroczyć kwoty 750.000,00 zł netto pod warunkiem że wykonawca do wyceny przyjmie ceny, narzuty i zysk, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie robót pierwotnych. Ceny materiałów i sprzętu , które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacjom z Wykonawcą; (ceny te nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD za poprzedni kwartał). Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronna uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Fabianki 4
Fabianki 87-811
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Fabianki
Fabianki 4
Fabianki 87-811
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się