Dostawa kabli światłowodowych do rozbudowy sieci TASK.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli światłowodowych do rozbudowy sieci TASK:
1)Kabel światłowodowy 12-włóknowy – 16 000 metrów
2.W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji polegającego na ewentualnym zwiększeniu zamówienia na kabel światłowodowy 12-włóknowy o 16 000 metrów.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji kabli światłowodowych, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
4.Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zamówienia w ramach prawa opcji zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionych kabli.
5.Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny podane przez Wykonawcę w formularzu rzeczowo-cenowym dla zamówienia wg prawa opcji.
6.Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie (w formularzu rzeczowo-cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ) zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie typu/modelu kabla, nazwy producenta, średnicy zewnętrznej kabla. Formularz rzeczowo cenowy stanowi integralną część oferty i musi być złożony na etapie składania ofert.
7.W celu oceny oferty pod względem kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV SIWZ wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumentację techniczną zaoferowanych kabli. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu. Dokumentacja techniczna stanowi integralną część oferty i musi być złożona na etapie składania ofert.
8.Niezłożenie wraz z ofertą formularza rzeczowo-cenowego oraz dokumentacji technicznej, o których mowa w pkt. 6 i 7 powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty.
9.Zakres zamówienia obejmuje również dostawę wraz z rozładunkiem i ułożeniem przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu na placu magazynowym znajdującym się na terenie magazynu CI TASK mieszczącego się przy ul. Sobieskiego 21a (80-216 Gdańsk). Dostawa i rozładunek będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, na co najmniej jeden dzień wcześniej. Rozładunek i ułożenie bębnów z kablem w miejscu dostawy jest możliwe wyłącznie przy nadzorze pracownika TASK. CI TASK nie dysponuje sprzętem ani personelem pomocniczym do rozładunku.
10.Zamawiający wymaga, aby wszystkie kable były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.
11.Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów składania ofert, szczegółowo opisane w rozdziale XIV SIWZ. Warunki gwarancji zostały określone w § 6 wzoru umowy.
12.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
13.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.
14.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
15.Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się