Dowóz i odwóz uczniów z terenu Łazisk Górnych uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Mikołowie-Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366 wraz z opieką nad nimi w czasie tych przewozów do szkoły i z powrotem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dowozu i odwozu 4 uczniów niepełnosprawnych z terenu Łazisk Górnych uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie – Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366 wraz z opieką nad nimi w czasie tych przewozów z domu do szkoły i z powrotem.
Ilość km do przejechania w jedną stronę–około 25–czyli w ciągu dnia około 50 km. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostarczenie środka transportu do początku trasy i transport po zakończeniu trasy przy założeniu, że punktem początkowym i końcowym trasy jest przystanek, z którego zostanie zabrany/odwieziony pierwszy uczeń. Koszty dojazdu do pierwszego przystanku z bazy Wykonawcy oraz koszty powrotu pojazdu z ostatniego przystanku do bazy „Wykonawcy” nie są opłacane.
Przewóz będzie odbywał się w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych tj. nie wcześniej niż od 18 stycznia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku.
Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych tj. ferii zimowych i letnich, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.
W przypadku dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych np. takich jak dni egzaminów, rekolekcji dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców. W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych Wykonawca zapewni odwóz ucznia we wcześniejszych godzinach ustalonych z rodzicem dziecka niepełnosprawnego lub bezpośrednio z dyrekcją szkoły.
W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły polegającego na zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w związku z pandemią, epidemią, klęską żywiołową dowóz nie będzie realizowany np. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Dowóz nie będzie realizowany w czasie absencji wszystkich uczniów niepełnosprawnych, spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną.
Dowóz nie będzie realizowany w czasie absencji wszystkich uczniów niepełnosprawnych, spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną.
Niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
W tym przypadku Wykonawca zapewnia dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, a rodzic będzie zobowiązany z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem, poinformować telefonicznie o zapewnieniu takiego dowozu Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Szacunkowa liczba dni dowozu uczniów niepełnosprawnych wynosi od stycznia do czerwca 2021r.- 115 dni. Ilość dni dowozu liczona jest od dnia 18 stycznia 2021r.do 25 czerwca 2021r. i może ulec zmianie, gdy uczniowie niepełnosprawni np. będą realizowali nauczanie zdalnie od 18 stycznia 2021r. w przypadku zawieszenia zajęć lekcyjnych spowodowanych przedłużającą się pandemią COVID-19 lub epidemią, wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej itp.
Podana liczba dni dowozu nie może być traktowana jako ostatecznie zdefiniowana. Została podana po to, by podać wykonawcom całkowitą liczbę dni dowozu w roku szkolnym 2020/2021.
Rozkład jazdy pojazdu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkoły będzie podany Wykonawcy w ostatnim tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego. „Wykonawca” zapewnia pojazd z kierowcą oraz opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu i odwozu ze szkoły. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem.
Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia podany w niniejszej specyfikacji i ogłoszeniu o zamówieniu został określony z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują załączniki do specyfikacji: Przedmiot zamówienia oraz Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

pl. Ratuszowy 1
Łaziska Górne 43-170
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Miasto Łaziska Górne
pl. Ratuszowy 1
Łaziska Górne 43-170
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się