Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 036 000,00 (słownie: dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 036 000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 24.12.2020 roku.
3. Okres kredytowania 50 miesięcy.
4. Spłata pożyczki kształtować będzie się następująco:
a. 30.12.2022 r. – 500 000,00 złotych
b. 29.12.2023 r. – 536 000,00 złotych
c. 31.12.2024 r. – 1 000 000,00 złotych
w tym spłata kapitału w okresach rocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych – na ostatni dzień kwartału. Spłata rat i odsetek pożyczki następować będzie w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłat.
W przypadku, kiedy wskazany w Umowie pożyczki dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy Banku, spłata zobowiązania przez Zamawiającego nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłaty.
5. Zmienne oprocentowanie dla udzielonej pożyczki obliczone zostanie, jako średnia stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału, tj. lipiec, sierpień, wrzesień 2020 roku.
6. Do obliczenia oprocentowania udzielonej pożyczki należy przyjąć, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
7. Prowizja Banku za udzieloną pożyczkę będzie płatna przez Zamawiającego jednorazowo, w dniu wypłaty pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy – Zamawiającego.
8. Spłata odsetek pożyczki następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank do pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od jego otrzymania.
9. Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny „in blanko” wraz z deklaracją wekslową.
10. Zamawiający dopuszcza wystawienie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej wg. przepisów k.p.c. i wyrazi zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej w oparciu o art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm.).
11. Kwota pożyczki zostanie przelana na konto Zamawiającego do dwóch dni, po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do dnia wskazanego w pkt. 2 SIWZ.
12. Opinia o możliwości spłaty pożyczki przez Zamawiającego wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, zostanie przedstawiona Bankowi przed podpisaniem umowy.
13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich.
14. Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe, uchwały budżetowe oraz bilanse za rok bieżący oraz lata ubiegłe dostępne są dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl w zakładce: Urząd Miejski/Budżet i Majątek

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Szpitalna 3
Maków Podhalański 34-220
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Ubezpieczenia
  • Usługi bankowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

Gmina Maków Podhalański
Szpitalna 3
Maków Podhalański 34-220
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się