Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w okresie od 18 stycznia do końca czerwca 2021. poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć.
W związku z realizacją zamówienia Zamawiający będzie wykupywał u Wykonawcy bilety miesięczne. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety miesięczne dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Zamawiającego.
Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów.
Zamawiający najpóźniej do 25 każdego miesiąca w roku szkolnym przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów.
Miesięczne bilety zostaną wydane Zamawiającemu w terminie do 28 każdego miesiąca
w roku szkolnym (w miesiącu lutym do 26 na miesiąc marzec), z wyjątkiem miesiąca stycznia , gdzie bilety zostaną wydane do dnia 12 stycznia (na miesiąc styczeń).1Dowozy uczniów do Szkół w Rogowie, Stanominie, Pomianowie z podaniem liczby uczniów z poszczególnych miejscowości
a) Trasa dowozu powinna być najkrótszym odcinkiem drogi pomiędzy szkołą a daną miejscowością.
b) Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w odniesieniu do przewozów szkolnych zleca Zleceniobiorcy ustalenie elastycznego kursowania pojazdów z Dyrektorami Szkół - zgodnie z potrzebami na trasach przewidzianych na potrzeby dowozów.
c) Zleceniobiorca z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi podczas przejazdu może ze względów bezpieczeństwa zabierać i wysadzać uczniów we wskazanych przez rodziców miejscach z uwagi na brak przystanków komunikacji publicznej - zgodnie z potrzebami na trasach przewidzianych na potrzeby dowozów.
d) Pojazdy dowożące i odwożące powinny zatrzymywać się na wyznaczonych przystankach w danej miejscowości i koło niżej wymienionych szkół:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie,
2) Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Pomianowie,
3) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Stanominie.
oraz w danej miejscowości (przystanki znajdują się w poszczególnych miejscowościach) w celu zabrania lub wysadzenia dzieci.

Świadczenie usług będących przedmiotem postępowania odbywać się będzie dla uczniów uczęszczających do szkół:
Szkoła Podstawowa w Rogowie
Szkoła Podstawowa w Pomianowie
Szkoła Podstawowa w Stanominie
Ogółem dowóz z terenu gminy- 399 uczniów. Z tym zastrzeżeniem, iż wskazana liczba uczniów może ulec zmianie, zaś każdomiesięczne rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy dokonywane będzie w oparciu o liczbę biletów wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z trybem opisanym w niniejszym punkcie SIWZ.
e) Zamawiający wymaga aby we wszystkich w/w szkołach:
- Mając na uwadze czas rozpoczynania zajęć - dzieci powinny przybyć na godz. 8:00;
- Realizowane były minimum dwa odwozy dziennie. Godziny powrotu uczniów są zależne od planu lekcji i zostaną uzgodnione między Dyrektorem Szkoły a Wykonawcą.
Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach.
1)Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, która jest w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu.
2)Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w pojeździe musi się znajdować kierowca i opiekun.
W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a stopnie nie mogą być śliskie i oblodzone. Szczególną uwagę należy zachować w trakcie wsiadania i wysiadania dzieci.
2) Pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać ochronę szyb bocznych przed promieniami słonecznymi dla pasażerów.
3) W okresie zimowym temperatura w pojazdach nie może być niższa niż 5 stopni Celsjusza. W okresie wiosenno – letnim, przy temperaturze powyżej 23 stopni Celsjusza w pojazdach, należy zapewnić chłodzenie (np. system wentylacji, klimatyzacja, uchylne okna)
Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a dyrektorami poszczególnych szkół i dostarczony oraz uzgodniony z Zamawiającym przed rozpoczęciem dowozu i odwozu . Rozkłady jazdy powinny zostać dostarczone i wywieszone przez wykonawcę poszczególnych w miejscowościach do 12 stycznia 2021 r.
Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie do ich charakteru.
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami realizacji usługi, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością.
Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania podwykonawcy
Wykonawca przez okres wykonywania umowy zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu oraz personelu w celu terminowego i jakościowego wykonania zakresu zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, dysponował dwoma busami w tym jeden zastępczy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wileńska 8
Białogard 78-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
Białogard 78-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się