Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Dworskiej w Gliwicach (działki nr 606, 607/1)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Dworskiej w Gliwicach (działki nr 606, 607/1).
Zakres rzeczowy zamówienia:
- roboty przygotowawcze w tym min: ogrodzenie placu budowy, wykonanie wycinki drzew/krzewów, rozbiórka istniejących fundamentów (w przypadku ich wystąpienia) i muru kamiennego wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz nadmiaru ziemi zeskładowanej na terenie budowy
- kompleksowa budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych - A1 (27 mieszkań) i A2 (35 mieszkań), czterokondygnacyjnych, podpiwniczonych, wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie wykończonym zgodnie z projektem z mieszkaniami na wynajem.
- sieci zewnętrzne i przyłącza w tym min: sieć kanalizacji deszczowej, przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej wraz z dostawą i montażem zbiorników retencyjnych.
- zagospodarowanie terenu w tym: drogi, chodniki, parkingi, wiata, plac zabaw, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie terenu, przebudowa sieci istniejącego oświetlenia ulicznego, renowacja istniejącego muru, mur oporowy.
- wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowanej zgodnie z dokumentacją projektową, jak również wykonanie pielęgnacji nasadzeń zastępczych na działce nr 606, 607/1, zgodnie z decyzją środowiskową (do momentu dokonania skutecznego odbioru przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach - zgodnie z decyzją środowiskową). Wykonawca zapewni wykonanie i pielęgnację zieleni i nasadzeń zastępczych przez jedną specjalistyczną firmę, przy czym pielęgnację zieleni będzie regulować odrębna umowa, która zostanie podpisana z Wykonawcą. Szczegółowy opis zakresu oraz termin realizacji zawarty jest w załączonym wzorze umowy i załączniku p.n. Wytyczne do pielęgnacji zieleni.
- kompleksowe serwisowanie i konserwacje zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta, zamontowanych i przekazanych do eksploatacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Serwisowaniu i konserwacji podlegać będą następujące urządzenia, instalacje i wyposażenie: winda osobowa, system wentylacji, domofon, system ppoż, oświetlenie awaryjne, system RTV, system CCTV, stolarka okienna i drzwiowa części wspólnej, plac zabaw, oraz inne nie wymienione powyżej, a wymagające serwisowania zgodnie z wymaganiami producenta oraz przekazaną Zamawiającemu „Instrukcją użytkowania obiektu”. Szczegółowy opis zakresu oraz termin realizacji zawarty jest w załączonym wzorze umowy.
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o decyzje nr: 1320/2019 z dnia 12 września 2019r., 1795/2019 z dnia 28 listopada 2019r. i 169/2020 z dnia 07 lutego 2020r., zgłoszenie nr 424.2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. oraz decyzję Nr ŚR-580/2020.
Wymaga się, aby minimum 10 osób biorących bezpośrednio udział w realizacji zamówienia - 10 pracowników ogólnobudowlanych, było, w okresie realizacji umowy, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r., poz. 917 z późn. zmianami) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. ( Uszczegółowienie wymagań - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się