Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu w km 7+339 drogi powiatowej nr 2760D nad potokiem Czerwień w miejscowości Podgórzyn (gmina Podgórzyn), przewidującej rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz ze wszystkimi koniecznymi branżami, tj.: mostową, drogową, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i elektroenergetycznych, a także telekomunikacyjnych.
2. Realizację zadania podzielono na trzy etapy:
1) Etap I – obejmujący wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu oraz terenu przyległego, przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcji rozwiązania docelowego mostu oraz przedstawienie koncepcji projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych;
2) Etap II – obejmujący wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z koncepcją tymczasowego mostu lub tymczasowej kładki dla pieszych);
3) Etap III – obejmujący wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej i technicznej, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zatwierdzenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu.
3. Przed rozpoczęciem prac projektowych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, obejmujący wszystkie etapy realizacji zadania. Jeżeli zaistnieją przesłanki, które Zamawiający uzna za słuszne do zmian w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem takiej zmiany oraz przedstawić mu nowy harmonogram do zatwierdzenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu drogą e-mail miesięcznych raportów o postępie prac oraz informacji dotyczących zgodności terminów realizowanych zadań poszczególnych etapów z terminami wynikającymi z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu prac projektowych.
6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach roboczych, na których na bieżąco będą uwzględniane uwagi i wnioski Zamawiającego dotyczące zakresu i sposobu realizowanych prac projektowych oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w miesięcznych raportach, o których mowa w ust. 5. Zamawiający może zrezygnować z comiesięcznych spotkań roboczych, jeżeli zapewniony zostanie ciągły kontakt z Wykonawcą i realizacja uwag i wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej.
7. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się co najmniej 3 spotkania zespołu opinii projektowych (ZOP) – zgodnie z założonymi etapami prac projektowych, tj.:
1) Spotkanie 1 ZOP – na którym przedstawione zostaną Zamawiającemu do zatwierdzenia: koncepcja przyjętego rozwiązania projektu mostu oraz koncepcja projektu tymczasowej organizacji ruchu;
2) Spotkanie 2 ZOP – na którym przedstawione zostaną Zamawiającemu do zatwierdzenia: projekt budowlany (przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRiD) oraz projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z projektem tymczasowego mostu lub tymczasowej kładki dla pieszych);
3) Spotkanie 3 ZOP – na którym przedstawiony zostanie Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
8. W skład ZOP, o którym mowa w ust. 7, wchodzą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz projektant wyznaczony przez Wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowej, a także ewentualnie projektanci branżowi (jeśli wymagane będzie wykonanie projektów branżowych). Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia ZOP do Zamawiającego występuje Wykonawca. Spotkania odbywają się w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Zamawiającego, przy czym dopuszczalne jest wydłużenie tego terminu, o ile przedstawiciele stron wyrażą na to zgodę.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności opis stanu istniejącego, przewidywany zakres opracowania projektowego oraz opis wymagań i parametrów techniczno-użytkowych, został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami stosowanymi w budownictwie, w tym w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
d) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),
e) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
f) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
g) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.),
h) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
i) obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.
2) Dokumentacja będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dlatego też dokumentacja musi być opracowana przez Wykonawcę zgodnie z art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie z dniem 01.01.2021 r. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”, a także podane zostaną w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności, które umożliwią Zamawiającemu zweryfikowanie równoważności.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Inwestora (Zamawiającego) wydanej przez właściwy organ administracyjny decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
4) Wykonawca – w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia oraz wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty – zobowiązany jest (na późniejszym etapie realizacji robót budowlanych) pełnić nadzór autorski nad opracowanym projektem – w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
5) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, w skład której wchodzą:
a) projekt budowlany przebudowy mostu wraz z przyległymi węzłami przedmostowymi oraz z projektami branżowymi (jeśli będą konieczne do opracowania) – w ilości 4 egzemplarzy,
b) projekt koncepcyjny mostu tymczasowego lub tymczasowej kładki pieszojezdnej – w ilości 4 egzemplarzy,
c) projekt wykonawczy przebudowy mostu wraz z przyległymi węzłami przedmostowymi – w ilości 4 egzemplarzy,
d) opracowanie dotyczące klasy MLC – w ilości 2 egzemplarzy,
e) mapa do celów projektowych – w ilości 1 egzemplarza,
f) opracowanie geologiczne – w ilości 2 egzemplarzy,
g) operat terenowo-prawny – w ilości 1 egzemplarza,
h) operat wodno-prawny (jeśli jego wykonanie będzie wymagane) – w ilości 2 egzemplarzy,
i) opracowania środowiskowe – w ilości 1 egzemplarza,
j) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – w ilości 4 egzemplarzy,
k) zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu – w ilości 4 egzemplarzy,
l) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 4 egzemplarzy,
m) przedmiar robót – w ilości 4 egzemplarzy,
n) kosztorys inwestorski – w ilości 2 egzemplarzy.
6) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie papierowej (w ilościach wskazanych w pkt 5) oraz w formie elektronicznej w ilości 1 kpl. na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym (dwg – część rysunkowa, docx – część pisemna oraz xls – przedmiary i kosztorysy, albo kompatybilnym do wymienionych) oraz w formacie nieedytowalnym (pdf – część rysunkowa i pisemna). Ponadto wszelkie uzgodnienia, pisma, opinie i decyzje Wykonawca dołączy w formie papierowej (o ile Wykonawca posiada te oryginały) oraz dodatkowo zeskanuje i dołączy w formie elektronicznej w formacie pdf na nośniku CD lub DVD.
11. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
2) Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty branżowe (o ile ich wykonanie będzie konieczne), dokonać ich uzgodnienia oraz zatwierdzenia albo – w przypadku braku konieczności wykonania projektów branżowych – uzyskać uzgodnienia branżowe;
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru Etapu III zadania do dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej – jednak nie dłużej niż przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.
12. Sposób realizacji usługi został zawarty w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się