Zakup paliw płynnych na potrzeby ZGKiM w roku 2021.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych rozprowadzanych przez sieć stacji paliw do pojazdów i urządzeń ZGKiM poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów stosownie do potrzeb olej napędowy, etylina Pb, olej superol CC oraz olej hydrauliczny.
Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r.)., w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.). Wykonawca gwarantuje, jakość paliw zgodną z ww. obowiązującymi normami i przywoływanymi przepisami. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na żądanie Zamawiającego. Wykonawca pokryje do pełnej wysokości wszystkie szkody powstałe w pojazdach Zamawiającego powstałe z powodu złej, jakości oferowanych paliw Wykonawca musi dysponować, przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego, umożliwiającą tankowanie samochodów i urządzeń.
Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach hurtownych publikowanych przez PKN Orlen na dzień wystawienia faktury powiększonych o marżę dostawcy oraz obowiązujący podatek VAT. Wykonawca zobowiązuje się do wystawionej faktury załączać wydruk z cenami hurtowymi PKN Orlen.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Klauzula społeczna:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020 poz. 1320t.j.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mosińska 15
Stęszew 62-060
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Mosińska 15
Stęszew 62-060
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się