Modernizacja sali widowiskowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.
3. Pełen zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać podany jest, w załączonym do SIWZ przedmiarze robót.
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do sporządzenia na podstawie przedmiaru robót kosztorysu ofertowego i przedłożenia go Zamawiającemu.
5. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
7. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.
8. Wszystkie wskazania należy rozumieć, jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych zobowiązany jest wykazać wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie równoważności od zamawiającego.
10. Wykonawca musi uwzględnić dodatkowo w ofercie koszty związane z urządzeniem zaplecza budowy.
11. Szczegółowy opis wyposażenia świetlicy zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

1 Maja 1
Krasnopol 16-503
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu
1 Maja 1
Krasnopol 16-503
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się