Wykonanie projektu technicznego dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów polegająca na budowie chodnika w km 5+810 – 9+780 i w km 12+500 –13+740 w m. Ruda i Dąbrówka Wisłocka;

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu technicznego dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów polegająca na budowie chodnika w km 5+810 – 9+780 i w km 12+500 –13+740 w m. Ruda i Dąbrówka Wisłocka.
- Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:
- droga klasy L,
- przekrój półuliczny,
- projektowany chodnik dla pieszych o szerokości 2,0m w km 5+810 – 9+780
- i w km 12+500 –13+740
- w przypadku istniejących przystanków komunikacji zbiorowej w obrębie łuków poziomych lub skrzyżowań zaprojektować zatoki autobusowe, natomiast na przystankach zlokalizowanych na odcinkach prostych zaprojektować perony do wsiadania i wysiadania podróżnych,
- zaprojektować odwodnienie pasa drogowego,
- istniejące przepusty pod drogą powiatową w zależności od stanu przewidzieć do: oczyszczenia, remontu lub przebudowy,
- konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni i jej poszerzenie należy zaprojektować przyjmując: dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN, kategoria ruchu KR 3 na projektowanych odcinkach chodnika wraz z niezbędnym dowiązaniem się do istniejącej nawierzchni,
- należy zaprojektować kanał technologiczny (po weryfikacji zasadności jego projektowania z uwzględnieniem istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym),
- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego odcinka drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym,
- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).
Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi być wykonywana zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Rozdz. 3 SIWZ oraz z Warunkami Umowy – Rozdz. 2 SIWZ;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Korczaka 6a
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
ul. Korczaka 6a
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się