Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilościach określonych w pkt. III. 8 SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej SOPZ - załącznik nr 6 do SIWZ:
- odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Golina (przez przedsiębiorcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu),
- odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych dalej (pszok) ul. Parkowa 6, 62-590 Golina)
- odebranych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina oraz z siedmiu nieruchomości położonych w Gminie Rzgów, które graniczą z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina,
poprzez: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług:
2.1. Mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) lub termiczne przekształcanie odpadów zgodnie z artykułem 9e, pkt. 2 ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
2.2. Odzysku lub unieszkodliwiania selektywnie zebranych odpadów zgodnie z art. 17 ustawy
z 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
2.3. Składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych lub termiczne przekształcanie odpadów zgodnie z artykułem 9e, pkt. 2 ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
2.4. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku.
2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ zawiera załącznik nr 6 do siwz, który jest integralną częścią niniejszej specyfikacji.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
3.1. ważenie – odrębnie dla każdej frakcji - odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego;
3.2. niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających
w prawidłowym wykonaniu usługi;
3.3. spełnianie przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających
z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 724,38 Mg;
-odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (kod 20 03 99): 745,92 Mg;
-odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01): 757,56 Mg;
-papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01): 98,88 Mg;
-szkło, opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07): 276,05 Mg;
-tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod 20 01 39, 15 01 02): 335,45 Mg;
-odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07): 188,90 Mg (średnio na rok);
-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod 20 01 35*, 20 01 36): 23,66 Mg (średnio na rok);
-zużyte opony (kod 16 01 03): 36,50 Mg (średnio na rok).
oraz segregacja popiołu


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowa 1
Golina 62-590
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Golina
ul. Nowa 1
Golina 62-590
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się