Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie Batorz w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Batorz, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Batorz.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:
3.2.1 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Batorz oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych:
• Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Batorz oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych.
• Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Batorz oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych.
• Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
• Realizację zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.
• Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku (znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego) wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
• Dokonywanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku (znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego) wpłat gotówkowych/wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego.
• Drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej.
• Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
• Udostępnienie zamawiającemu usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM).

3.2.2 Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku, zapewniającego pełna obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Batorz i jednostek organizacyjnych Gminy. Jeżeli w przypadku braku punktu kasowego lub filii banku w Batorzu, wykonawca zadeklaruje jego otwarcie w formularzu ofertowym, powinien otworzyć go w miejscowości Batorz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Do momentu otwarcia punktu kasowego lub filii, wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy Batorz na terenie miejscowości Batorz i zapewni możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

3.2.3Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy na następujących warunkach:
• Uruchomienie na wniosek zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy bez pobierania prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie Banku.
• Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Batorz będzie weksel „in blanco”.
• O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia każdego roku budżetowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Batorz Pierwszy 52A
Batorz 23-320
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Batorz
Batorz Pierwszy 52A
Batorz 23-320
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się