Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Tyszowce oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Tyszowce oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.
Liczba jednostek organizacyjnych ( 7 ).
Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy.
W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Tyszowce. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
1) Założenie i prowadzenie rachunków:
a) podstawowych,
b) pomocniczych,
c) walutowych,
d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2) Dokonywanie operacji bankowych (przelewy, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe: w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej – średnio 50 miesięcznie).
3) Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu), w przewidywanej wysokości nie przekraczającej 3.000.000 zł w roku. Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następuje codziennie, z dochodów wpływających na ten rachunek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 3M plus marża banku (stała w okresie trwania umowy). Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”.
4) Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu, OVERNIGHT)
5) Przechowywanie depozytów.
6) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.
7) Wykonawca zobowiązany jest do:
 Posiadania w mieście Tyszowce oddziału Banku, filii lub punktu kasowego, w przypadku nie posiadania przez Wykonawcę oddziału/filii/punktu kasowego położonego w mieście Tyszowce - Wykonawca zobowiąże się ( w przypadku wyboru jego oferty) do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy oddziału/filii lub punktu kasowego z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki, czynnego przez okres obowiązywania umowy, a także zagwarantowania wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawierania umów, podpisywania aneksów itp.;
 Nie pobierania opłat od:
 przelewów do innych banków,
 wpłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach Banku z tytułów wymienionych w art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 23 ze zmianami),
 operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych na rachunkach Zamawiającego,
 salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,
 przechowywania depozytów,
 udostępnienia i prowadzenia indywidualnych numerów rachunków wirtualnych oraz od wydania nośników pieniądza elektronicznego,
 wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, z opcją konwoju,
 wydawania na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych,
 instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej,
 wypłat w kasie,
 zmiany karty wzorów podpisów.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
9) Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:
- za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą z rachunku wskazanego przez Zamawiającego,
- wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej,
- wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tyszowce,
- miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto,
- miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez Wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 8
Tyszowce 22-630
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8
Tyszowce 22-630
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się