Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów - II

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup w 2021r. energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 833 z póź. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych. 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 87, natomiast łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi 683,82 MWh. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do umowy. 4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej wg płatników stanowi załącznik nr 3 do umowy. 5. Zakup będzie się odbywać na postawie umów zakupu (sprzedaży) podpisanych przez Zamawiającego z Wykonawcą (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – Projekt umowy) 6. Wykonawca zobowiązany będzie, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, do przeprowadzenia procedur zmiany sprzedawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej dostarczanej w ramach umowy. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione zostaną w oferowanej cenie energii. 8. Zamawiający informuje, iż usługi dystrybucji są realizowane na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A oraz 1 Punkt Poboru Energii – PKP_Energetyka z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67. 9. Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej czynnej podane w ofercie przetargowej będą stałe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego. 10. Informacja o płatnikach/odbiorcach : Płatnikami należności są podmioty wymienione w załączniku nr 3 do wzoru umowy. 11. Podstawowe informacje – stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 14:30


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 2
Murów 46-030
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Murów
ul. Dworcowa 2
Murów 46-030
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się