Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pcim w sezonie 2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pcim w sezonie 2021 z podziałem na zadania nr 1,2 polegające na utrzymaniu przejezdności na drogach gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Pcim. Zamówienie realizowane zgodnie z przyjętymi standardami poprzez : zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie i uszorstnienie nawierzchni jezdni, placów i zatok autobusowych, chodników, parkingów, monitoring, patrolowanie dróg, a także pozimowe sprzątanie chodników i mostów.
Pozimowe sprzątanie chodników obejmuje oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń na całej długości i szerokości chodników oraz sprzątanie jezdni przy krawężnikach wraz z odwodnieniem.
1. Zamawiający na czas trwania akcji zima będzie korzystał z systemu GPS. W związku z tym Wykonawcy po podpisaniu umowy będą zobowiązani do wskazania pojazdów, na których zamontowane zostaną GPS-y, w ilości nie mniejszej niż wymogi sprzętowe dla danego zadania. Montaż i demontaż systemu GPS będzie po stronie Zamawiającego.
W przypadku awarii systemu GPS Wykonawca w terminie maksymalnie 1 godz. ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego, poprzez zgłoszenie telefoniczne na numer zarządzania kryzysowego – telefon czynny całą dobę. Niezgłoszenie Zamawiającemu awarii sytemu GPS w wyznaczonym terminie skutkować będzie nie uznaniem godzin pracy sprzętu.
Wykonawca nie może samowolnie i bez wiedzy Zamawiającego demontować lub dokonywać jakichkolwiek napraw w urządzeniach GPS.
Wykonawca nie może samowolnie i bez wiedzy Zamawiającego przepiąć urządzenia GPS do innych pojazdów.
2. Standardy zimowego utrzymania dróg – wg standardów podanych w załączniku do SIWZ.
3. Utrzymanie przejezdności na drogach odbywać się będzie przy użyciu własnych materiałów Wykonawcy, których wartość wliczona jest w cenę usługi.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, w pełni sprawnym sprzętem dla każdego zadania. Wykonawca nie może sprzętu wymaganego przez Zamawiającego dla realizacji usług, zgłoszonego do jednego zadania, zgłosić od innego zadania, na które składa ofertę.
5. Wykonawca winien wykazać się posiadaniem bazy (na terenie której składował będzie materiał, sprzęt itp. niezbędne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg, świadczył będzie usługę zimowego utrzymania dróg lub w odległości gwarantującej sprawne prowadzenie zimowego utrzymania.
6. Zakres zimowego utrzymania obejmuje :
a) utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Pcim obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym odśnieżanie całej szerokości dróg gminnych i wewnętrznych,
b) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) materiałów uszarstniających, na które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty,
c) posypanie właściwym środkiem powodującym szorstkość nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu,
d) likwidowanie śliskości na odcinkach dróg ze zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi – ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, przez ręczne posypywanie środkami powodującymi szorstkość (w przypadku utrudnionego podjazdu),
e) dysponowanie dostateczną do bieżącego wykonywania zabiegów liczbą sprzętu specjalistycznego (pługi, traktory itp.),
f) dysponowanie materiałem uszarstniającym w ilościach niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczęciem,
g) wykonawca jest zobowiązany do pełnienia dyżuru telefonicznego, a także do patrolowania miejsc objętych umową i pełnienia dyżuru sprzętem. Wykonawca będzie zobowiązany pozostawać w gotowości do wykonania usługi zimowego utrzymania dróg przez cały okres trwania akcji zima,
h) zapewnienie stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym dla przyjmowania zgłoszeń od pracownika Zamawiającego oraz zgłaszanie pracownikowi Zamawiającego sytuacji na drogach,
i) przyjmowanie zgłoszeń od wytypowanego pracownika Zamawiającego,
j) organizowanie wewnętrznej gotowości pracy w taki sposób, aby w ciągu maksymalnie trzech godzin po otrzymaniu zgłoszenia lub w czasie zgodnym z wytycznymi Standardu zimowego utrzymania, przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
k) przy intensywnych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach powodujących powstawanie zawiei i zamieci śnieżnych, należy koncentrować działalność na zapewnieniu przejezdności dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym,
l) podejmowanie następujących działań w sytuacji wynikających np. z intensywnych opadów śniegu lub zalegającego błota pośniegowego:
odśnieżanie szczególnie w okresach roztopów (błoto pośniegowe) należy prowadzić w sposób uwzględniający zabezpieczenie odpływu wody znajdujących się na trasach objętych prowadzoną akcją,
zwalczanie śliskości zimowej przez posypywanie mieszankami uszarstniającymi w celu uzyskania możliwości poruszania się pojazdów,
m) Zamawiający, w każdej chwili, jeżeli uzna dalszą akcję odśnieżania za zbędną, może zatrzymać pracę sprzętu i wezwać Wykonawcę do zaprzestania akcji – wstrzymanie prowadzenia akcji musi zostać potwierdzone,
n) odpowiedzialność za przeprowadzenie akcji zima wobec osób trzecich ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

563 563
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pcim
563 563
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się