Zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze/woda wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) dokumentację:

• Inwentaryzacja budowlana obiektu
• Określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych dla prawidłowego wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i wielkości źródła ciepła.
• Inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania.
• Opracowanie projektu budowlanego budowy źródła ciepła, opartego na pompie ciepła powietrze/woda o wydajności minimalnej 40kW.
• Opracowanie projektu wykonawczego budowy źródła ciepła i wymiany instalacji centralnego ogrzewania z jej rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku.
• Zapewnienie odpowiedniej mocy przyłącza energetycznego.
• Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym.
• Wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla robót tego wymagających.

2) roboty budowlane:

• Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzonego projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
• Roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o.
• Przebudowa pomieszczeń na piętrze III w celu wydzielenia pomieszczenia technicznego na potrzeby pompy ciepła.
• Doprowadzenie wymaganych instalacji do pomieszczenia technicznego.
• Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku.
• Montaż pompy ciepła powietrze/woda na dachu.
• Roboty budowlane towarzyszące przebudowie pomieszczeń i pozostałym robotom budowlanym jak tynkowanie, malowanie, osadzanie drzwi itd.
• Wymiana stalowych witryn na witryny PVC spełniające obowiązujące normy cieplne.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt adaptacji istniejącego budynku stanowiący załącznik nr 6 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM (załącznik nr 1 do wzoru umowy), W KTÓRYM ZOSTAŁY OPISANE SZCZEGÓŁY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wpływające na koszt)!

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują roboty ogólnobudowlane polegające na przebudowie pomieszczeń, wzmocnieniu dachu oraz roboty instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania.
Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi, osób sporządzających dokumentację techniczną, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający wymaga ciągłej obecności na terenie obiektu kierownika robót sanitarnych.
4. Prace będą prowadzone w użytkowanym budynku. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Grażyńskiego 5
Katowice 40-126
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
Katowice 40-126
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się